NFO Drives AB (Publ.) Delårsrapport 2020-01-01  2020-06-30

Kvartal 2 i korthet 
- Faktureringen under perioden minskade med 12% till 7,1MSEK (9,2MSEK)
- Resultat före avskrivningar under perioden ökade till 1MSEK (0,5MSEK)
- Resultat före skatt under perioden ökade till 0,5MSEK (0,0MSEK)

 

Första halvåret i korthet
- Faktureringen under perioden minskade med 6% till 14,9MSEK (15,9MSEK)
- Resultat före avskrivningar under perioden ökade till 1,7MSEK (1,1MSEK)
- Resultat före skatt för perioden ökade till 0,7MSEK (0,1MSEK)

Händelser under kvartal 2 
-Vid årsstämman den 24 april omvaldes Eva-Britt Grönberg och Göran Hedbys. Martin Hagbyhn samt Tomas Ängkulle
avtackades och lämnade styrelsen. Två nya styrelseledamöter valdes, Gabriel Rydström samt Dean Maros. Göran Hedbys
utsågs till styrelsens ordförande.
-NFO Drives fick under kvartalet en ny kund i form av Wennstrom Fuel Systems AB, som är ett etablerat företag i Norden inom
lagring, distribution och påfyllning av energi i flytande form. NFO Drives har därigenom kommit in på ett nytt
applikationsområde för sin frekvensomriktare. Bedömningen är att detta avtal kommer att generera en årlig omsättning på
uppemot 0,5 MSEK.

Kvartal 2 2020
Kvartalet har som väntat - till följd av oron kring Coronaviruset - varit utmanande för NFO Drives. Omsättningen sjönk med
12% i kvartalet i jämförelse med samma period förra året. Den svaga försäljningsutvecklingen från mitten av mars fortsatte
under april med en omsättning som i månaden var hela 40% lägre än motsvarande månad förra året. Affärsklimatet ändrades i
mitten av maj för att under juni månad nästan normaliseras. Våra kunder i bland annat Tyskland, Nederländerna och
Storbritannien kom in med flera orders i juni och vi fick därmed ett bra slut på kvartalet. Trots den svaga
försäljningsutvecklingen under kvartalet genererade NFO Drives ett resultat före avskrivningar om 1MSEK (0,5MSEK). Vi är
mycket glada över att ha klarat av det stora försäljningstappet i kvartalet och samtidigt kunna förbättra resultatet något. Den
positiva utvecklingen kan tillskrivas bolagets långsiktiga åtgärder för att stärka lönsamheten men också de åtgärder som
vidtogs i mars för att sänka kostnadsnivån. Trots det turbulenta kvartalet för en del av företagets kunder har inga
kundförluster uppstått. Företagets likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 3,9MSEK (2,4MSEK). I likhet med tidigare
saknar bolaget räntebärande lån.

 

Första halvåret 2020
NFO Drives omsättning ökade kraftigt under januari och februari för att sedan under påverkan av Coronaviruset sjunka under
mars, april och maj. Under juni månad skedde sedan en återhämtning i försäljningen till närmast normala nivåer.
Omsättningen första halvåret 2020 minskade totalt med 6% i jämförelse med samma period 2019. Resultatet före
avskrivningar ökade under perioden till 1,7MSEK (1,1MSEK) och bolaget hade under perioden ett positivt kassaflöde om 3,9
MSEK (3,8MSEK).

 

Utsikter
I och med att NFO Drives kundgrupper till ca 80% finns inom icke konjunkturkänsliga områden som jordbrukssektorn,
livsmedelsförsörjning samt försvarsindustrin gör företagsledningen bedömningen att huvuddelen av nuvarande kunder kommer
att fortsätta normalisera sina inköp under andra halvåret. Det är i skrivande stund svårt att bedöma hur snabbt denna
återgång till det normala kommer att ske, då många av våra större kunder har varit avstängda från sina arbetsplatser under
stora delar av kvartal 2. Företagsledningens bedömning är dock att försäljningen i kvartal 3 kommer att vara något lägre än
motsvarande kvartal förra året. Bolaget har över 125 återkommande kunder som i genomsnitt endast handlar 2% av sin volym
av NFO Drives. Detta tillsammans med att NFO Optimal är under utprövning hos flera potentiellt nya OEM-kunder för införandet
i deras produkter gör att förutsättningarna är goda för fortsatt tillväxt när den värsta pandemioron lagt sig.
Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport, Rapport kvartal tre 2020, publiceras den 16 oktober 2020.

Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se
Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar