NFO DRIVES AB (Publ)Org. nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 – 30/6 2018

n Faktureringen under perioden uppgick till 14,6 MSEK (11,4 MSEK), en förbättring

     med 3,2 MSEK mot samma period föregående år.

n Resultat före avskrivning under perioden uppgick till 1,5 MSEK (0,1 MSEK),

     en förbättring med 1,4 MSEK.

n Resultatet efter skatt för perioden uppgick till 0,5 MSEK (-0,8MSEK)

     en förbättring med 1,3 MSEK.

n Rörelseresultatet uppgick till 0,6 MSEK (-1,0 MSEK).

n   Kassaflödet uppgick till 0,6 MSEK (-2,8 MSEK).

Händelser under första halvåret

• NFO Drives meddelar att det europeiska patentverket, EPO, har beviljat patent för

bolagets produkt Frekvensomriktaren NFO Sinus med patent nr: 2 115 870.

• NFO Drives utvecklingsarbete har gett resultat. Bolaget lanserar nu, Optimal,

en konkurrenskraftig produkt på marknaden som tar bolagets produktportfölj till en ny nivå.

• Vid årsstämman den 20 april omvaldes Eva-Britt Grönberg, Martin Hagbyhn och Tomas Ängkulle. Göran Hedbys valdes in som ny styrelseledamot, samtidigt avgick Åsa Agervald. Stämman utsåg Martin Hagbyhn till styrelsens ordförande.

NFO Drives lanserar en ny produktportfölj av frekvensomvandlare med upp till 90kW baserat på PWM teknik. Avsikten är att erbjuda sina kunder en ”One-stop shop” lösning.

NFO Drives skriver ramavtal med SAAB Kockums AB om leveranser av NFO Drives störningsfria frekvensomriktare till SAAB Kockums ytfartyg samt ubåtar.

Det finansiella läget första halvåret 2018

Den positiva trenden från kvartal ett 2018 fortsätter även under verksamhetsårets andra kvartal.

Bolaget redovisar ett positivt resultat. Detta drivet av framförallt en ökad försäljning, till både nya och befintliga kunder. Försäljningsökning är 28% i jämförelse med samma period föregående år.

Den totala omsättningen för perioden uppgick till 15,7 MSEK en ökning med 24% i jämförelse med samma period 2017.

Bolagets kassaflöde visade även i kvartal två en positiv utvecklingsriktning.

Styrelsen har stark tilltro till bolaget utveckling och ser fortsatt positivt på bolagets framtid.

Rapport kvartal tre publiceras den 7 november 2018.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Informationen   lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den   30 augusti 2018.

Mer   information lämnas av:

Martin   Hagbyhn, styrelseordförande i NFO Drives AB Tel 0709–245 826, e-mail martin.hagbyhn@novacast.se

Johan Braun, VD NFO Drives AB Tel 0765–270 338,   e-mail johan.braun@nfodrives.se

Om oss

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar