NFO DRIVES AB (Public.)Delårsrapport 2021-01-01 - 2021-09-30

Report this content

Kvartal 3 i korthet

Faktureringen för perioden uppgick till 8,2 MSEK (6,5), en ökning med ca 26%. Till följd av ökade komponentkostnader och de satsningar som bolaget nu genomför försämrades dock rörelseresultatet till 0,2 MSEK (0,4).

Det ökade intresset för bolagets teknik förklarar till stor del omsättningsökningen, men den är också kopplat till de avklingande effekterna av pandemin och möjligheterna att öka marknadsbearbetning.

En riktad nyemission i juli tillförde bolaget ca 14 MSEK netto. Det nya kapitaltillskottet ger bolaget möjlighet att öka takten i sin tillväxtstrategi.

Orderstocken var vid kvartalsskiftet på en rekordhög nivå, vilket ökar förväntningarna om en stark avslutning på året.

Händelser i kvartal 3

Den positiva försäljningsutvecklingen fortsatte under kvartal 3 med en omsättningsökning om ca 26%,

vilket resulterar i en ökad omsättningen under årets första nio månader med 14%. Detta trots en svag inledning på året.

Bolaget kunde också under kvartal 3 glädja sig åt ny kundtillströmning, samtidigt som antalet återkommande kunder ökade. Även antalet offertförfrågningarna fortsatte vara på en hög nivå. Företagsledningen tolkar detta som att intresset för bolagets teknik fortsätter att växa, där de nya EU-bestämmelserna, som trädde i kraft vid halvårsskiftet är en pådrivande faktor. Spännande att notera är att också intresset för vår teknik tendera att öka från nya sektorer såsom fastighetsventilation.

Etableringen av ett försäljningskontor i Tyskland under kvartal 2 har resulterat i en större order om 0,5 MSEK från Bauer Resources samt en mängd mindre order och offertförfrågningar.

Vår distributör i Schweiz, med vilken vi under kvartalet slutit ett nytt avtal, fortsätter att generera nya kunder. Glädjande är att allt fler av de kunder som drabbades hårt av pandemin nu återkommer med nya order. Bland dessa kan nämnas en av NFO Drives historiskt sett största kunder, vattenfontäntillverkaren OASE Living Water.

De ökade komponentkostnader bolaget drabbats av har inte helt kunnat kompenseras via de prishöjningar som bolaget genomfört. Detta bidrog till att bruttomarginalen sjönk till 24% (29). Tillsammans med de satsningar som nu genomförs för att öka takten i utvecklingsarbetet samt i försäljningsorganisationen bidrog detta till att rörelsemarginalen minskade till 2,8% (5,6) och rörelseresultatet sjönk till 0,2 MSEK (0,4). Rörelsekostnadernas utveckling följer den målsättning som styrelsen presenterade i samband med nyemissionen.

Den riktade nyemissionen, som genomfördes i juli tillförde bolaget ca 14 MSEK (efter avdrag för kostnader för nyemissionen) och innebar att bolaget vid kvartalsskiftet hade likvida medel om drygt 18 MSEK till sitt förfogande. Den starka finansiella ställningen gör det nu möjligt att öka takten i produktutvecklingsarbetet. Ett konsultavtal har slutits med AFRY, vilket resulterat i att vi i slutet av kvartal 3 kunnat anställa en ny medarbetare till utvecklingsavdelningen. Målet är att vi under hösten med hjälp av ovanstående konsultföretag påbörjar arbetet med att ta fram nya modeller av frekvensomriktare med en ny mekanisk konstruktion. Vilket ska ge en snabbare sammansättning av produkterna samt resultera i lägre tillverkningskostnader.

Vi har även inlett arbetet med UL-certifiering (Underwriters Laboratories) av våra produkter. Certifieringen kommer att möjliggöra för några av våra stora OEM-kunder (Original equipment manufacturer) såsom De Laval och Saab, att använda sig av vår utrustning vid försäljning till länder som USA. Fram tills nu har vår försäljning till deras kunder varit begränsad till Europa och länder där CE-märkning används. Genom UL-certifiering av våra produkter öppnas nya möjligheter på marknader där våra kunder redan idag är aktiva. Vi beräknar att en UL-certifiering kan uppnås inom ca 18 månader. Vid full effekt av UL- certifiering på samtliga av våra produkter bedömer vi det möjligt att öka försäljningen med 30%  

Utsikter

Med en rekordhög orderstock, det stora antalet offerter som lämnats och den ökade marknadsbearbetningen under hösten räknar vi med en stark avslutning på året. Vi fortsätter att hysa goda förhoppningar att i närtid kunna sluta avtal med en större OEM-kund, vilket skulle öka stabiliteten i bolagets försäljning. Bristen på halvledare fortsätter att vara ett problem med ökade kostnader som följd. Efter två genomförda prishöjningar under året planeras nu en tredje, som storleksmässigt kommer vara större än de tidigare. Företagsledningen bedömer att det finns acceptans bland bolagets kunder för denna höjning.

De långsiktiga förutsättningarna att öka tillväxttakten och nå ut till nya kunder har emellertid ökat markant. Att via den riktade nyemissionen ha fått in Grenspecialisten Förvaltning AB, som en av bolagets större och långsiktiga aktieägare är också en betydelsefull faktor i bolagets långsiktiga utveckling.

Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer.

Nästa rapport, Bokslutskommuniké 2021, publiceras den 18 februari 2022.

Johan Braun
VD
0454-370 29
info@nfodrives.se

Bolaget utvecklar och tillverkar frekvens­omriktare för störningsfri styrning av elmotorer för energieffektivisering av ventilations- och pumpanläggningar samt maskiner. NFO Drives patenterade teknik kan ge energi­besparingar på upp till 70 procent utan att ge störningar på omgivande teknisk utrustning.

Prenumerera

Dokument & länkar