Halvårsrapport, januari-juni 2019

Report this content

HALVÅRSRAPPORT, 30 AUGUSTI

JANUARI – JUNI 2019

• NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 878 (1 942) Tkr.
• RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –5 158 (–2 757) Tkr.
• RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –12 500 (–3 453) Tkr.
• AVVECKLINGEN AV RED RESERVE AB har belastat resultatet med –9 078 Tkr
• RESULTAT PER AKTIE uppgick till –1,01 (–0,52) kronor.

ANDRA KVARTALET 2019
• NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 269 (1 147) Tkr.
• RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –1 282 (–1 589) Tkr.
• RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –6 387 (–2 009) Tkr.
• RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,51 (–0,26) kronor.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN
• Nyemission om 7.7 miljoner, fulltecknad
• Ny styrelse vid årsstämman
• MillionMinds nya quizplattform lanseras skarpt för befintliga kunder

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
• Dotterbolaget Red Reserve AB begärs i konkurs

VD-KOMMENTAR
Efter en mycket turbulent vår kan vi nu blicka framåt. Allt fokus i koncernen ligger nu på dotterbolaget MillionMind, där verksamheten löper på precis som vanligt. MillionMind har under rapportperioden riktat de största resurserna mot byråsamarbeten, en mycket viktig kanal för bolaget. Många av våra befintliga kunder kommer från samarbeten med reklam- och mediabyråer, och vi har valt att lägga ännu större fokus på det spåret. Under våren har vi genomfört omkring 40 möten med olika byråer, som var och en har ett antal stora och intressanta varumärken. Dessa samarbeten bär dock ofta inte frukt omedelbart och detta vägval märks också på denna rapportperiods försäljningssiffror, men vi hoppas och tror att detta ger en stor effekt nu efter sommaren.

Vi har i MillionMind även finslipat den nya quizplattformen under våren och har flera skarpa kampanjer med olika kunder. Responsen har varit mycket positiv och det känns tillfredsställande att kunna ta steget över till denna nya, moderna plattform.

I slutet av rapportperioden fick vi dessutom in två nya styrelsemedlemmar – Alice Orbelin och Robert Cederlund – som båda har en lång och bred erfarenhet av försäljning och marknadsföring. Alice och Robert kommer att hjälpa till att optimera hela säljprocessen och deras kompetens, engagemang och erfarenhet kommer att stärka verksamheten avsevärt.

Vi har precis inlett en intensiv period, där huvudfokuset kommer att ligga på försäljning av vår julkalenderprodukt, som många e-handlare och större företag använder för att skapa intresse för sina produkter och tjänster online under julhandeln. Nytt för i år är att vi kommer att utöka antalet marknader och även sälja produkten till våra nordiska grannar, något som bara har skett i liten skala förut.

Olav Törnblom, verkställande direktör


FINANSIELL INFORMATION

ANDRA KVARTALET
Intäkterna uppgick till 269 (1 147) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –1 282 (–1 589) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till –5 385 (2 006) Tkr som belastats med nedskrivning av koncernmässiga övervärden för Red Reserve AB om 4 053 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –6 387 (–2 009) Tkr. Inga kvarvarande kostnader för avvecklingen av Red Reserve AB finns.

JANUARI-JUNI
Intäkterna uppgick till 878 (1 942) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –5 158 (–2 757) Tkr. Rörelseresultatet uppgick till – 11 069 (–3 453) Tkr varav Red Reserve ABs andel av förlusten uppgick till 9 078 Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –12 500 (–3 488 Tkr).

UTVECKLING
Utvecklingen av den nya quizplattformen har varit omfattande, vilket givetvis har varit en nödvändighet. De stora utvecklingsbitarna är nu avklarade och våra kunder använder som sagt den nya plattformen fullt ut nu. I och med det övergår fokus från att färdigställa plattformen till att löpande förbättra och optimera tjänsten. Detta innebär att den allra största delen av den planerade investeringen ligger bakom oss.

MODERBOLAGET
Moderbolagets intäkter uppgick till 436 (223) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –112 (–243) Tkr. Finansnettot uppgick till –8 534 (4) Tkr och avsåg i huvudsak nedskrivning av aktierna i Red Reserve AB och fordringar på Red Reserve AB till noll (0) kr. Resultat efter skatt uppgick till –8 646 (–239) Tkr.

Moderbolagets egna kapital uppgick per den 30 juni 2019 till 6 414 (10 476) Tkr och soliditeten uppgick till 54 (83) procent.

NYEMISSION
Under juni månad genomförde bolaget en nyemission om drygt 7,7 Mkr, som fulltecknades. Efter kvittningar om 3,2 Mkr tillförs bolaget cirka 4,5 Mkr före emissionskostnader om 0,3 Mkr. Likviden erhölls under juli månad.

ANTALET AKTIER
Antalet aktier uppgår, efter den i juni 2019 genomförda nyemissionen, den 30 juni 2019 till 43 251 887 aktier.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
Dotterbolaget Red Reserve AB har begärts i konkurs. Konkursen har ingen påverkan på Red Reserve Entertainment och dess dotterbolag.

NÄSTKOMMANDE RAPPORTERINGSTILLFÄLLEN
Delårsrapport juli-september 2019: 22 november 2019
Bokslutskommuniké 2019: 21 februari 2020

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Stockholm 30 augusti 2019
Olav Törnblom, VD

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. 


Dokument & länkar