Kvartalsredogörelse januari-mars 2019

Report this content

Första kvartalet Q1 2019 för Red Reserve Entertainment-koncernen 

  •  NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 609 (795) Tkr.
  •  RÖRELSERESULTAT (EBITDA) för perioden uppgick till –3 876 (–1 168) Tkr.  
  •  RESULTAT EFTER SKATT för perioden uppgick till –6 113 (–1 439) Tkr.
  •  RESULTAT PER AKTIE uppgick till –0,50 (–0,26) kronor.
  •  LIKVIDA MEDEL uppgår per 31 mars 2019 till 175 (676) Tkr.
  •  EGET KAPITAL uppgick till –567 (7 789) Tkr.
  •  SOLIDITETEN uppgick till neg (86) procent.

VD kommentar

Första kvartalet har varit en omtumlande period då dotterbolaget Red Reserve AB har genomgått en stor förändring genom nerdragningar och besparingar. I januari beslutade styrelsen i moderbolaget att avveckla alla lag utom Call Of Duty-laget. Detta grundar sig i att bolaget inte kunnat kapitalisera på verksamheten samtidigt som man har haft mycket stora kostnader för driften, och detta står för cirka 80 procent av koncernens förlust under första kvartalet.

Vad gäller koncernens andra dotterbolag MillionMind har mycket gått i rätt riktning. Vi har förnyat flera viktiga kontrakt (Filmstaden, ASSA ABLOY och Dagens Nyheter) med våra största kunder samtidigt som vi fått flera nya (Göteborgs universitet, Betsson, HP, Bonava, Willab Garden och Ölands turistbyrå). Vi har anställt nytt för att kunna fokusera på vår kommande satsning på en internationell lansering av vår helt nya skalbara quiztjänst. Vi har redan fått många positiva reaktioner på den beta-version av plattformen som vi öppnat för allmänheten att testa. I nuläget har vi ett hundratal beta-användare.

Det är även glädjande att konstatera att vi fortsätter att träffa avtal med stora varumärken som ger oss förtroendet att hjälpa dem att öka engagemanget och nå ut med sin kommunikation med en mer levande och rolig förpackning, i form av frågesport med gamification. Vi ser nu fram emot en skarp version av vår nya quizplattform som lanseras nu i början av juni.

Finansiell information

Första kvartalet

Intäkterna uppgick till 609 (795) Tkr. Rörelseresultatet före avskrivningar och nedskrivningar EBITDA uppgick till –3 876 (–1 168) Tkr. Resultatet efter skatt uppgick till –6 113 (–1 439) Tkr. Resultatförsämringen är helt hänförlig till det förvärvade bolaget Red Reserve AB.  

Investeringar och finansiell ställning

Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0,5 (5,9) Mkr, och avser helt investering i MillionMinds quizplattform. Disponibla likvida medel uppgick per den 31 mars 2019 till 0,2 (0,7) Mkr. Koncernens soliditet var 31 mars 2019 negativ (86) procent på grund av förlusten i Red Reserve AB

Moderbolaget

Moderbolagets intäkter uppgick till 68 (127) Tkr och rörelseresultatet uppgick till –31

(–176) Tkr. Resultat efter skatt uppgick till –7 385 (–172) Tkr, varav nedskrivning av fordringar och värdet på aktierna i Red Reserve AB har belastat finansnettot med 6 938 Tkr. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick till 0 (6 000) Tkr. Moderbolagets egna kapital uppgick per den 31 mars 2019 till 734 (10 543) Tkr och soliditeten uppgick till 11 (97) procent.

Antalet aktier

Antalet aktier uppgår den 31 mars 2019 till 12 357 712.

Väsentliga händelser efterrapportperiodens utgång

Red Reserve AB avvecklar Call of Duty-lag

Den 15 april beslöt Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB enhälligt att lägga ned Call of Duty-laget då den bedömer det som omöjligt att få lönsamhet i laget inom en rimlig framtid. Bakgrunden till beslutet är att den omogna marknaden har visat sig ha dålig bärkraft samtidigt som driftskostnaden för laget på grund av spelarnas höga kompensationskrav är alldeles för höga.

Extra bolagsstämma den 3 maj

Vid extra bolagstämman den 3 maj beslöts dels att sänka aktiens kvotvärde från 1 kr till 0,10 kr genom nedsättning av aktiekapitalet och dels ändrade gränser för antal aktier och aktiekapitalets storlek.

Styrelsen beslutar om nyemission

Bolagets styrelse beslutade den 13 maj 2019, med stöd av årsstämmans bemyndigande från den 3 maj 2019, om företrädesemission av högst 30 894 280 aktier. Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 29 maj 2019 är aktieägare. Aktieägare har företrädesrätt att teckna fem (5) aktier för varje två (2) innehavda aktier på avstämningsdagen den 29 maj 2019. Vid full teckning ger emissionen Bolaget ett tillskott på cirka 7,7 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas till cirka 0,3 MSEK.

Denna rapport har inte granskats av bolagets revisor.

Nästkommande rapporteringstillfällen

Årsstämma 2019
Delårsrapport april-juni 2019
Delårsrapport juli-september 2019
Bokslutskommuniké 2019
28 juni 2019
30 augusti 2019
22 november 2019
21 februari 2020
 

Stockholm 24 maj 2019

Olav Törnblom, VD

För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)/MillionMind Sweden Technology AB
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com
www.millionmind.com

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2019.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.

Dokument & länkar