Offentliggör memorandum, teaser och anmälningssedel

Report this content

Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB (publ) har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 9 november 2018. Med anledning av företrädesemissionen, vilken inleds den 20 november 2018, publiceras härmed memorandum, teaser och anmälningssedel på bolagets webbplats (www.redreserveentertainment.com) och på Spotlight Stock Markets hemsida (www.spotlightstockmarket.com)

Erbjudandet i sammandrag
* Teckningstid: 20 november – 5 december 2018.
* Teckningskurs: Två (2) kronor per aktie. Courtage utgår ej.
* Företrädesrätt att teckna aktier har de som på avstämningsdagen den 16 november 2018 är aktieägare. Varje aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.
* Avstämningsdag är den 16 november 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 november 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 november 2018.
* Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 till och med den 3 december 2018.
* Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden från och med den 20 november 2018 tills Bolagsverket registrerat nyemissionen. Denna registrering beräknas ske omkring slutet av december.
* Antal aktier i erbjudandet omfattar 5 271 348 aktier.
* Antal aktier innan emission uppgår till 8 785 580 aktier.
* Red Reserves Entertainments värdering: Cirka 17,5 MSEK, baserat på antalet aktier innan emissionen multiplicerat med emissionskursen.

* Vid full teckning av aktier i företrädesemissionen kommer Bolaget initialt att tillföras cirka 10,5 MSEK före emissions- och garantikostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 1,84 MSEK varav garantikostnader utgör cirka 0,44 MSEK.

Teckningsförbindelser och emissionsgarantier


Emissionen är säkerställd till cirka 60 procent genom teckningsförbindelser om cirka 1,9 MSEK och garantiåtaganden om 4,4 MSEK. Tecknings- och garantiåtagandena uppgår således till totalt cirka 6,3 MSEK. Likvid har dock inte säkerställts på förhand. För emissionsgarantierna utgår en ersättning om sammanlagt cirka 0,44 MSEK. 

Rådgivare

Finansiell rådgivare avseende företrädesemissionen är Corpura Fondkommission AB och legal rådgivare till Bolaget är Fredersen Advokatbyrå AB. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

Kontaktpersoner:

Klas Åström
Styrelseordförande
070-973 37 44
klas.astrom@imagesystems.se

Olav Törnblom
VD Community Entertainment
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com

Mer information finns på bolagets hemsida: www.redreserveentertainment.com.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online. I och med förvärvet av Red Reserve AB är bolaget numera även en stor aktör i esportbranschen.


Dokument & länkar