Red Reserve Entertainment AB beslutar om företrädesemission

Report this content

Styrelsen i Red Reserve Entertainment AB (publ), beslutade vid styrelsemöte den 20 maj 2019, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande från extra bolagsstämma den 3 maj 2019, att genom nyemission av aktier med företräde för Bolagets aktieägare öka Bolagets aktiekapital med högst 3 089 428 kronor genom emission av högst 30 894 280 nya aktier. Emissionskursen är 0,25 kronor per aktie och vid full teckning tillförs bolaget 7 723 570 kronor före emissionskostnader.

Emissionslikviden kommer dels att användas för att stärka bolagets finansiella ställning, dels för att lansera MillionMinds nyutvecklade produkter internationellt, genom digital marknadsföring utan säljorganisation på plats.


Villkoren i korthet:

För två (2) innehavda aktier erhålls fem (5) teckningsrätter, det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie.

Teckningskurs är 0,25 kr per aktie.

Teckningstiden är 5 juni – 19 juni 2019.

Sista dag för handel, med rätt till deltagande i emissionen, är den 27 maj 2019.

Första dag för handel utan rätt att delta i emissionen är den 28 maj 2019.

Handel i teckningsrätter mellan 5 juni och 17 juni 2019.

Handel i BTA (betald tecknad aktie) från den 5 juni 2019 tills emissionen registrerats hos Bolagsverket.


För ytterligare information, kontakta:

Olav Törnblom
vd Red Reserve Entertainment AB (publ)
0702-19 04 06
olav@redreserveentertainment.com
www.redreserveentertainment.com

Denna information är sådan information som Red Reserve Entertainment är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019.

Red Reserve Entertainment AB har i dotterbolaget MillionMind utvecklat en IT-plattform och en metod där företag kan skapa egna quizer i kommunikations- eller utbildningssyfte. Plattformen bygger på gamification, något som de senaste åren har visat sig vara en viktig faktor för att skapa engagemang online.

Dokument & länkar