#17-04 Information om teckningskurs samt sista handelsdag för teckningsoptioner av serie 2016/2017 i LifeAssays AB

LifeAssays AB meddelande den 15 mars 2017 i pressmeddelande att teckningskurs för Teckningsoption 2016/2017 (”LIFE TO5B”) har beräknats till 3 öre per aktie. Teckning av B-aktier med stöd av teckningsoptioner av serie 2016/2017 kan äga rum under perioden 21 mars 2017 – 11 april 2017. Sista dag för handel i teckningsoptionen är den 7 april 2017.

Bakgrund i sammandrag:

Den 17 mars 2016 beslutade extra bolagsstämman om företrädesemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie 2016/2017. Antalet B-aktier som 1 teckningsoption av serie 2016/2017 berättigar till teckning av är 1 B-aktie. Enligt optionsvillkoren ska teckningskursen för teckning av varje ny B-aktie som optionen berättigar till motsvara 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen, beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag bolaget offentliggör sin bokslutskommuniké (Q4) för 2016 (”Beräkningsperioden”). Beräkningsperioden löpte ut den 14 mars 2017.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: LifeAssays TO5B

Kortnamn: LIFE TO5B

ISIN-nummer: SE0008212849

Sista dag för handel: 2017-04-07

Instrument-ID: 37GJ

Teckningskurs: 0,03 kr

Teckningstid: 2017-03-21 till 2017-04-11

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar