#17-10 Företrädesemission i LifeAssays AB (Korrigering av börsmeddelande #17-09)

Korrigeringen rör listningsnamn och kortnamn för instrumenten

En extra bolagsstämma i LifeAssays AB (”LifeAssays” eller ”Bolaget”) beslutade den 30 oktober 2017 om en företrädesemission av units för befintliga aktieägare.

Avstämningsdag för fastställande av vilka aktieägare som är berättigade att med företrädesrätt teckna units ska vara den 6 november 2017. Innehav av en (1) aktie ger en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter ger rätt att teckna en (1) unit. Teckningskursen är 0,02 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) nyemitterad aktie av serie B i LifeAssays och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2017/2018. Teckningstiden löper under perioden 8 november 2017 till och med 29 november 2017.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtt är den 2 november 2017. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtt är den 3 november 2017. Handel med uniträtter äger rum under perioden från och med den 8 november 2017 till och med den 27 november 2017. Handel med betalda tecknade units äger rum under perioden från och med den 8 november 2017 till och med registrering av företrädesemissionen hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptioner i korthet, för fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt

Varje Teckningsoption av serie 2017/2018 berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i Bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin halvårsrapport för 2018 eller, om Bolaget inte offentliggjort någon sådan halvårsrapport, med början den 31 augusti 2018 ("Beräkningsperioden"), dock lägst kvotvärdet och högst 0,06 SEK. Ett separat börsmeddelande kommer att skickas ut inför handelsstart.

Om emissionen ger upphov till väsentlig omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 2 november 2017.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays UR (ändras från LifeAssays URB)

Kortnamn: LIFE UR (ändras från LIFE URB)

ISIN-kod: SE0010521112

Antal utgivna instrument: 2 095 737 171

Första dag för handel: 2017-11-08

Sista dag för handel: 2017-11-27

Instrument-ID: 41RJ

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: LifeAssays BTU (ändras från LifeAssays BTUB)

Kortnamn: LIFE BTU (ändras från LIFE BTUB)

ISIN-kod: SE0010521120

Första dag för handel: 2017-11-08

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 41RK

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar