#17-15 Information rörande förändrade tabeller för tick size i enlighet med MiFID II

I enlighet med kraven i kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 rörande tick size kommer NGM-börsen att justera sina tabeller för tick size i samband med implementeringen av MiFID II.

De nya tabellerna för tick size följer av kraven i MIFID II och kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/588 och innehåller sex likviditetsband som definierar den minsta tick size som tillåts för varje instrument i ett givet likviditetsband. Likviditetsbanden baseras på det genomsnittliga dagliga antalet transaktioner (ADNT) som utförs på den mest relevanta marknaden för instrumentet i fråga. ADNT-värden beräknas vanligtvis av den Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (ESMA) och rör en tolvmånadersperiod. En förändring av ADNT kan ske tidigare än så, exempelvis i samband med en så kallad corporate action, och då kan likviditetsbandet komma att ändras. En sådan ändring kommer att kommuniceras i förväg och sker från en dag till en annan, inte intradag.

ESMA/Finansinspektionen har publicerat ADNT-värden för alla aktier upptagna till handel till och med den 24 oktober 2017. Av den bifogade filen framgår dessa aktiers ADNT-värden samt det likviditetsband som dessa kommer att tillämpa från den 3 januari 2018.

Notera att alla övriga aktierelaterade instrument såsom teckningsrätter, betalda tecknade aktier, teckningsoptioner och konvertibler behåller nuvarande tick size tabell.

Notera även att orderböckerna för alla instrument som byter tick size tabell kommer att rensas inför handelsstart den 3 januari 2018.

Med vänlig hälsning
Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt telefon: 08-566 390 55.