#18-01 Information rörande handel med betalda tecknade units och teckningsoptioner utgivna av LifeAssays AB

LifeAssays företrädesemission avslutades den 8 december 2017 och har nu registrerats hos Bolagsverket. Med anledning av detta har sista handelsdag för betalda tecknade units (LIFE BTU) fastställts till den 3 januari 2018. Varje utfärdad betald tecknad unit kommer att ersättas med en (1) aktie av serie B i LifeAssays och en (1) teckningsoption. Första handelsdag för teckningsoptionen har fastställts till 9 januari 2018.

Villkor för teckningsoptionen i korthet.

Varje teckningsoption av serie LIFE TO6B berättigar till teckning av en ny aktie av serie B i Bolaget till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen beräknad som ett genomsnitt av den för aktien av serie B i Bolaget på NGM Equitys officiella kurslista noterade dagliga volymviktade betalkursen under 20 handelsdagar med början den dag Bolaget offentliggör sin halvårsrapport för 2018 eller, om Bolaget inte offentliggjort någon sådan halvårsrapport, med början den 31 augusti 2018 ("Beräkningsperioden"), dock lägst kvotvärdet och högst 0,06 SEK.

För fullständiga villkor hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LifeAssays BTU
Kortnamn: LIFE BTU
ISIN-nummer: SE0010521120
CFI-kod: MCMUXR
FISN-kod: LIFEASSAYS/UT 1 AK 1 TO
Sista dag för handel: 2018-01-03
Instrument-ID: 41RK
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: LifeAssays TO6B
Kortnamn: LIFE TO6B
ISIN-nummer: SE0010546416
CFI-kod: RMXXXX
FISN-kod: LIFEASSAYS/OPT RTS 20181026
Första dag för handel: 2018-01-09
Sista dag för handel: 2018-10-24
Instrument-ID: 41KC
Antal instrument: 444 106 449
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se
alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar