#18-05 Företrädesemission i Obducat AB

Report this content

En extra bolagsstämma i Obducat AB (”Bolaget”) beslutade den 19 mars 2018 om en företrädesemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 22 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 23 mars 2018. Avstämningsdag är den 26 mars 2018.

Villkor i sammandrag

En (1) innehavd stam- eller preferensaktie av serie B berättigar till erhållande av en (1) uniträtt. Det krävs nio (9) uniträtter för att teckna en (1) ny Unit. En (1) Unit består av åtta (8) B-aktier samt tre (3) vederlagsfria teckningsoptioner av serie B. Teckningskursen uppgår till 6,80 per Unit, vilket motsvarar en teckningskurs om 0,85 SEK per B-aktie.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 27 mars 2018 till och med 13 april 2018. Handel med uniträtter kommer att ske från och med den 28 mars 2018 till och med den 11 april 2018. Handel i betalda tecknade units kommer att ske från och med den 28 mars 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Information om teckningsoptionen

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen ska uppgå till motsvarande den volymvägda genomsnittliga kursen för bolagets stamaktie av serie B under de trettio handelsdagar som omedelbart föregår den 5 april 2019, med en rabatt om tjugo (20) procent.

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till prospektet.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 mars 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Obducat URB

Kortnamn: OBDU URB

ISIN-kod: SE0011062702

CFI-kod: RSIXXR

FISN-kod: OBDUCAT/SUBS RTS NL PD

Antal utgivna instrument: 48 183 813

Första dag för handel: 2018-03-28

Sista dag för handel: 2018-04-11

Instrument-ID: 498B

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Listningsnamn: Obducat BTUB

Kortnamn: OBDU BTUB

ISIN-kod: SE0011062710

CFI-kod: MCMUXR

FISN-kod: OBDUCAT/UT 8 AK + 3 TO 

Första dag för handel: 2018-03-28

Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande

Instrument-ID: 498C

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar