#19-09 Information inför beslut om företrädesemission i Paynova AB

Report this content

Styrelsen i Paynova AB (”Bolaget”) har beslutat om en företrädesemission för befintliga aktieägare under förutsättning av extra bolagsstämmans godkännande den 11 april 2019.

Förutsatt den extra bolagsstämmans godkännande blir sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätt den 11 april 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätt blir den 12 april 2019. Avstämningsdag är den 15 april 2019.

Varje (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt ger rätt att teckna en (1) ny aktie till teckningskursen 0,10 kronor per aktie. Teckningstiden i nyemissionen löper från och med den 18 april till och med 7 maj 2019. Handel med teckningsrätter sker från och med 18 april 2019 till
och med 3 maj 2019. Handel med betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 18 april 2019 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 april 2019.

Observera att ovanstående tidsplan gäller för det fall beslut om företrädesemission godkänns av extra bolagsstämman den 11 april 2019, i annat fall kommer ett nytt börsmeddelande i ärendet att offentliggöras.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Paynova TR
Kortnamn: PAY TR
ISIN-kod: SE0012507523
CFI-kod: RSSXXR
FISN-kod: PAYNOVA/SUBS RTS NL PD
Antal utgivna instrument: 373 709 633
Första dag för handel: 2019-04-18
Sista dag för handel: 2019-05-03
Instrument-ID: 54LV
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Listningsnamn: Paynova BT
Kortnamn: PAY BT
ISIN-kod: SE0012507531
CFI-kod: ESNUFR
FISN-kod: PAYNOVA
/SH
Första dag för handel: 2019-04-18
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelande
Instrument-ID: 54LX
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: XNGM
Segment: EQST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar