#20-08 Information rörande första dag för handel med teckningsoptioner av Serie 5 utgivna av Sotkamo Silver AB

Vid årsstämman i Sotkamo Silver AB (”Bolaget”) den 2 april beslutades om den tidigare i år genomförda företrädesemissionen för befintliga aktieägare. I tillägg beslutade styrelsen om en emission av teckningsoptioner.

Information om teckningsoptionerna i sammandrag

Teckningsoptionerna kommer att överlåtas vederlagsfritt till dem som tilldelats aktier i Företrädesemissionen på följande sätt: för fyra (4) tilldelade aktier i Företrädesemissionen överlåts en (1) teckningsoption. Varje teckningsoption ska medföra en rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande två (2) kronor. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna ska kunna ske i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna från och med 1 maj 2021 till och med den 28 maj 2021. Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på Main Regulated den 8 juni 2020.

För fullständiga villkor och anvisningar för emissionen samt övrig information hänvisas till bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Sotkamo Silver TO5

Kortnamn: SOSI TO5

ISIN-kod: SE0014262705

CFI-kod: RSSXXR

FISN-kod: SOTKAMO/OPT RTS 20210528

Första dag för handel: 2020-06-08

Sista dag för handel: 2021-05-26

Instrument-ID:  6J6E

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 11 246 583

Marknad: XNGM

Segment: EQST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar