#18-06 Företrädesemission i Nickel Mountain Resources AB

En extra bolagsstämma i Nickel Mountain Resources AB (publ) (”Bolaget”) har den 11 december 2017 beslutat att genomföra en nyemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 16 januari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 januari 2018. Avstämningsdag är den 18 januari 2018.

En (1) befintlig aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 0,25 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske från och med den 22 januari 2018 till och med den 9 februari 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 22 januari 2018 till och med den 7 februari 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 22 januari 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 16 januari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Nickel Mountain Resources TR
Kortnamn: NICK MTF TR
ISIN-kod: SE0010769984
FISN-kod: NICKELMORE/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-01-22
Sista dag för handel: 2018-02-07
Instrument-ID: 4581
Tick table/liquidity band: A
Antal instrument: 275181189
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Nickel Mountain Resources BT1
Kortnamn: NICK MTF BT1
ISIN-kod: SE0010769992
FISN-kod: NICKELMORE/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-01-22
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 4582
Tick table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar