#18-25 Företrädesemission i Implementa Hebe AB

En extra bolagsstämma i Implementa Hebe AB (publ) (”Bolaget”) har idag den 27 februari 2018 beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 februari 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 1 mars 2018. Avstämningsdag är den 2 mars 2018.

En (1) innehavd B-aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna tre (3) nya B-aktier. Teckningkursen uppgår till 0,10 SEK per B-aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 12 mars 2018 till och med 26 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 12 mars 2018 till och med den 22 mars 2018.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 februari 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Implementa Hebe TRB

Kortnamn: IMHE MTF TRB

ISIN-kod: SE0010948687

FISN-kod: IMPLEMENTA/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2018-03-12

Sista dag för handel: 2018-03-22

Instrument-ID: 4800

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 23 396 605

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Prenumerera

Dokument & länkar