#18-28 Företrädesemission i Transiro Int. AB

Styrelsen i Transiro Int. AB (publ) (”Bolaget”) har den 1 mars 2018, med bemyndigande från årsstämman den 19 maj 2017, beslutat att genomföra en företrädesemission med företräde för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 mars 2018. Avstämningsdag är den 12 mars 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) teckningsrätt. Det krävs en (1) teckningsrätt för att teckna en (1) ny aktie. Teckningkursen uppgår till 0,45 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 14 mars 2018 till och den 28 mars 2018. Handel med teckningsrätter kommer att ske från och med den 14 mars 2018 till och med den 26 mars 2018. Handel i betalda tecknade aktier kommer att ske från och med den 14 mars 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 8 mars 2018.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Transiro Int. TR
Kortnamn: TIRO MTF TR
ISIN-kod: SE0010985069
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2018-03-14
Sista dag för handel: 2018-03-26
Instrument-ID: 48GT
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 144 293
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Transiro Int. BT
Kortnamn: TIRO MTF BT
ISIN-kod: SE0010985077
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2018-03-14
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 48GS
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar