#18-34 Företrädesemission i Nexar Group AB

Vid extra bolagsstämma den 27 mars 2018 i Nexar Group AB (publ) (”Bolaget”) beslutades att genomföra en nyemission för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 mars 2018. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 mars 2018. Avstämningsdag är den 3 april 2018.

En (1) innehavd aktie berättigar till erhållande av en (1) uniträtt. Två (2) uniträtter berättigar till teckning av sju (7) units. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018:2 (serie 2, TO 2). Teckningkursen uppgår till 0,40 SEK per unit.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 5 april 2018 till och den 26 april 2018. Handel med uniträtter kommer att ske från och med den 5 april 2018 till och med den 24 april 2018. Handel med betalda tecknade units kommer att ske från och med den 5 april 2018 till och med att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 mars 2018.

Information om teckningsoption 2018:2 (NXAR MTF TO2)
Två (2) teckningsoptioner av serie 2018:2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 0,48 SEK. Teckning av aktier i Bolaget med stöd av teckningsoptioner av serie 2018:2 kan äga rum under perioden från och med den 15 november 2018 till och med den 15 december 2018. Information rörande handeln kommer att meddelas i separat meddelandeserie. För fullständiga villkor hänvisas till bolagets memorandum.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Nexar Group UR
Kortnamn: NXAR MTF UR
ISIN-kod: SE0011088558
FISN-kod: NEXARGROUP/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2018-04-05
Sista dag för handel: 2018-04-24
Instrument-ID: 49LH
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 7 256 128
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Nexar Group BTU
Kortnamn: NXAR MTF BTU
ISIN-kod: SE0011088566
FISN-kod: NEXARGROUP/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2018-04-05
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 49LG
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar