#19-39 Observationsnotering av Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB (”Chordate”), vars aktier är noterade på Nordic MTF, offentliggjorde den 4 april 2019 bolagets årsredovisning för 2018. I revisionsberättelsen angav bolagets revisor följande:

”Utan att det påverkar våra uttalanden ovan vill vi fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen och avsnittet ”Risker och osäkerhetsfaktorer” i årsredovisningen och koncernredovisningen där det framgår att bolaget och koncernen är i behov av ytterligare extern finansiering för att kunna fortsätta verksamheten enligt koncernens affärsplan. Det framgår vidare att styrelsen avser lösa delar av detta finansieringsbehov genom en efter räkenskapsåret beslutad och nu pågående nyemission samt att man löpande för en dialog med aktieägare och andra finansiärer om ytterligare finansiering. Utfallet av den pågående nyemissionen är dock oklar och den ytterligare finansieringen som är nödvändig är ännu inte säkerställd vid avlämnandet av årsredovisningen. I fall inte tillräcklig finansiering skulle kunna säkerställas tyder dessa förhållanden på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om företagets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten

Årsredovisningen och koncernredovisningen är upprättade med antagandet om fortsatt drift och tillgångar och skulder är värderade med utgångspunkt från att de kan realiseras inom ramen för den fortgående löpande verksamheten. Vidare framgår också i not 2 ”Uppskattningar och bedömningar” att de nedskrivningsprövningar som styrelsen har utfört, avseende främst immateriella anläggningstillgångar i koncernen samt aktier i dotterföretag i moderbolaget, förutsätter att koncernen kan säkerställa tillräcklig finansiering och att bolagets och koncernens budget och långtidsprognoser kan uppnås. Ifall detta inte sker skulle det kunna innebära att moderbolagets och koncernens tillgångar är för högt värderade varpå nedskrivningar kan komma att aktualiseras.”

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktier och relaterade instrument i Chordate under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Chordate Medical Holding

Kortnamn: CMH

ISIN-Nummer: SE0009495559

Instrument-ID: 3MCM

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical Holding TO1

Kortnamn: CMH TO1

ISIN-nummer: SE0011090901

Instrument-ID: 4FHK
Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical UR

Kortnamn: CMH UR

ISIN-kod: SE0012453975

Instrument-ID: 52K1

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical BTU

Kortnamn: CMH BTU

ISIN-kod: SE0012453983

Instrument-ID: 52K2

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Frågor rörande detta börsmeddelande kan ställas via e-post: marknadsovervakningen@ngm.se

alternativt telefon: 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar