#19-52 Handeln i Orezone AB återförs från observation

Den 15 april 2019 offentliggjorde Nordic Growth Market NGM AB ett villkorat beslut att notera aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone AB (publ) (”Orezone”) på Nordic MTF. Noteringsbeslutet var villkorat av att Orezone uppfyllde de formella noteringskraven rörande att (i) i den kommande emissionen säkra sådant rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om tolv (12) månader och (ii) att det planerade förvärvet av Corcel Minerals S.L. slutfördes senast den 17 april 2019 samt (iii) att ingen ny information framkom som påverkar bolagets uppfyllelse av noteringskraven. Första handelsdag fastställdes till den 18 april 2019 och aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone placerades under observation från och med första handelsdag till dess att samtliga villkor hade uppfyllts.

Orezone offentliggjorde idag den 10 maj 2019 ett pressmeddelande med information om att Orezones företrädesemissionen tecknades till 90 procent, vilket innebär att Orezone tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Därmed har Orezone uppfyllt samtliga villkor i noteringsbeslutet.

Med hänvisning till ovanstående information har NGM-börsen beslutat att aktierna och andra relevanta överlåtbara värdepapper i Orezone med omedelbar verkan återförs från observation till ordinarie handel.

Information om instrumentet som omfattas: 

Listningsnamn: Orezone

Kortnamn: ORE

ISIN-kod: SE0012481570

Instrument-ID: 558J

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Orezone BT

Kortnamn: ORE BT

ISIN-kod: SE0012533222

Instrument-ID: 552M

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning,

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas via e-post till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar