#19-53 Företrädesemission i Briox AB

På årsstämman i Briox AB (Publ) ("Bolaget") den 9 maj 2019 beslutades att genomföra en nyemission

med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 maj 2019.

Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 maj 2019.

Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den

16 maj

2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fem (5)

teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 4,50 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 20 maj till den 3 juni

2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 20 maj 2019 till och med den 29 maj

2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 20 maj 2019 fram till dess att

registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att

raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 maj 2019.

 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: BRIOX TR

Kortnamn: BRIX TR

ISIN-kod: SE0012622199

FISN-kod: BRIOX/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-05-20

Sista dag för handel: 2019-05-29

Instrument-ID: 56BH

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 28 586 689

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: BRIOX BT

Kortnamn: BRIX BT

ISIN-kod: SE0012622207

FISN-kod: BRIOX/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-05-20

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 56BJ

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

  

Prenumerera

Dokument & länkar