#19-65 Företrädesemission i Xavitech AB

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har den 4 juni 2019 beslutat att, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 11 april 2019, genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 juni 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 17 juni. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 18 juni 2019 (”Avstämningsdagen”).

Villkor i sammandrag: För varje en (1) aktie oavsett aktieslag som innehas på avstämningsdagen erhålles en (1) teckningsrätt av serie B. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie av serie B i bolaget. Teckningskursen är 2 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med den 20 juni 2019 till och med den 5 juli 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 20 juni 2019 till och med den 3 juli 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 20 juni 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 juni 2019. 

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Xavitech TRB

Kortnamn: XAVI TRB

ISIN-kod: SE0012740272

FISN-kod: XAVITECH/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR

Första dag för handel: 2019-06-20

Sista dag för handel: 2019-07-03

Instrument-ID: 598L

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 2 967 221

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Xavitech BTB

Kortnamn: XAVI BTB       

ISIN-kod: SE0012740280

FISN-kod: XAVITECH/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-06-20

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 598M

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar