#17-57 Företrädesemission i A Uni-light LED AB

Den 6 september 2017 beslutade styrelsen i A Uni-light LED AB, med stöd av bemyndigande från årsstämman, att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Avstämningsdag för rätt till deltagande i emissionen är den 13 september 2017. Sista dag för handel i A Uni-light LED AB aktien inklusive teckningsrätt är den 11 september 2017. Första dag för handel i A Uni-light LED AB aktien exklusive teckningsrätt är den 12 september 2017.

Aktieägare i A Uni-light LED AB erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. Varje tvåtal (2) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier. Teckningskursen är 1,85 kronor per aktie.

Teckning av nya aktier skall ske under tiden från och med den 15 september 2017 till och med den 3 oktober 2017. Handel med teckningsrätter kommer att ske på NGM Nordic MTF under perioden från och med den 15 september 2017 till och med den 29 september 2017. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 15 september 2017 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket och omvandlingen från betalda tecknade aktier till aktier sker.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 11 september 2017.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Uni-light LED TR

Kortnamn: ULED MTF TR

ISIN-kod: SE0010325225

Första dag för handel: 2017-09-15

Sista dag för handel: 2017-09-29

Instrument-ID: 3YQJ

Listningsnamn: Uni-light LED BT

Kortnamn: ULED MTF BT

ISIN-kod: SE0010325233

Första dag för handel: 2017-09-15

Sista dag för handel: Meddelas senare i ett separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 3YQK

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar