#19-100 Företrädesemission i Tectona Capital AB

Report this content

Styrelsen i Tectona Capital AB (”Bolaget”) har den 20 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 11 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 10 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 oktober 2019. Avstämningsdag är den 14 oktober 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje (1) innehavd aktie. Det krävs sexton (16) teckningsrätter för att teckna en (1) ny B-aktie. Teckningskursen är 1,90 SEK per B-aktie.

Teckning av B-aktier ska ske under perioden från och med den 16 oktober 2019 till och med den 5 november 2019. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 16 oktober 2019 till och med den 1 november 2019. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 16 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 10 oktober 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Tectona Capital TRB

Kortnamn: TCAB TRB

ISIN-kod: SE0013282159

FISN-kod: TECTONACAP/SUBS RTS NL PD 

CFI-kod: RSSXXR 

Första dag för handel: 2019-10-16

Sista dag för handel: 2019-11-01

Instrument-ID: 5KAN

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 42 104 535

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Tectona Capital BTB

Kortnamn: TCAB BTB

ISIN-kod: SE0013282167

FISN-kod: TECTONACAP/SH B

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-10-16

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5KAP

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Dokument & länkar