#19-104 Företrädesemission i Chordate Medical Holding AB

Report this content

Styrelsen har med stöd av bemyndigande från årsstämman den 9 maj 2019, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier och teckningsoptioner.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 17 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 18 oktober 2019. Avstämningsdag hos Euroclear Sweden AB är den 21 oktober 2019.

För varje befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption. Teckningskursen för varje Unit ska vara 1,00 SEK varav 1,00 SEK avser aktierna och teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt. Teckning av Units ska ske under tiden från och med den 28 oktober 2019 till och med den 12 november 2019. Handel i uniträtter äger rum från och med den 28 oktober 2019 till och med den 8 november 2019. Handel i betalda tecknade Units äger rum från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Villkor för teckningsoptionen i sammandrag
Teckning av aktie med stöd av teckningsoption ska kunna ske under tiden från och med 1 december 2020 till och med 31 december 2020 till en kurs om 1,30 SEK. Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 17 oktober 2019.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Chordate Medical Holding UR
Kortnamn: CMH UR
ISIN-kod: SE0013358280
FISN-kod: CHORDATE/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2019-10-28
Sista dag för handel: 2019-11-08
Instrument-ID: 5L5H
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 35 398 572
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Chordate Medical Holding BTU
Kortnamn: CMH BTU
ISIN-kod: SE0013358298
FISN-kod: CHORDATE/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2019-10-28
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5L5J
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar