#19-106 Företrädesemission i Raytelligence AB

Report this content

Styrelsen i Raytelligence AB (”Bolaget”) har den 18 oktober 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 18 april 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 22 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 23 oktober 2019. Avstämningsdag är den 24 oktober 2019.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs två (2) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie. Teckningskursen är 2,60 SEK per aktie.

Teckning av aktier ska ske under perioden från och med den 28 oktober 2019 till och med den 11 november 2019. Handel med teckningsrätter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 28 oktober 2019 till och med den 7 november 2019. Handel med betalda tecknade aktier äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 28 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 22 oktober 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Raytelligence TR

Kortnamn: RAYTL TR

ISIN-kod: SE0013358991

FISN-kod: RAYTELLIGE/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSSXXR 

Första dag för handel: 2019-10-28

Sista dag för handel: 2019-11-07

Instrument-ID: 5LLS

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 8 345 665

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Raytelligence BT

Kortnamn: RAYTL BT

ISIN-kod: SE0013359007

FISN-kod: RAYTELLIGE/SH 

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-10-28

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5LLY

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar