#19-107 Företrädesemission i Meltron AB

Report this content

Styrelsen i Meltron AB (”Bolaget”) har den 30 september 2019, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 augusti 2019, beslutat att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 25 oktober 2019. Första dag för handel i Bolagets aktier exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 oktober 2019. Avstämningsdag är den 29 oktober 2019.

För varje fyra (4) befintliga aktier i Bolaget erhålles en (1) uniträtt. För att teckna en (1) unit krävs en (1) uniträtt. Teckningskursen är 0,65 SEK per unit. En (1) unit består av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Villkor för teckningsoptionen TO3 i sammandrag

En (1) teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie under perioden 1 maj till och med 29 maj 2020. Teckningskurs är 0,85 SEK per aktie. Information rörande handel i TO3 kommer meddelas i separat marknadsmeddelande.

Teckning av units ska ske under perioden från och med den 31 oktober 2019 till och med den 18 november 2019. Handel med uniträtter äger rum på NGM Nordic MTF under perioden från och med 31 oktober 2019 till och med den 14 november 2019. Handel med betalda tecknade units äger rum på NGM Nordic MTF från och med den 31 oktober 2019 fram till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 oktober 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Meltron UR

Kortnamn: MLTR UR

ISIN-kod: SE0013359122

FISN-kod: MELTRON/SUBS RTS NL PD

CFI-kod: RSIXXR 

Första dag för handel: 2019-10-31

Sista dag för handel: 2019-11-14

Instrument-ID: 5LP4

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 23 487 771

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Meltron BTU

Kortnamn: MLTR BTU

ISIN-kod: SE0013359130

FISN-kod: MELTRON/UT 1 AK + 1 TO 

CFI-kod: MCMUXR

Första dag för handel: 2019-10-31

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 5LP5

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Dokument & länkar