#19-116 Företrädesemission i Adverty AB

Med stöd av styrelsens bemyndigande från den extra bolagsstämman den 26 juni 2019 beslöt 
Adverty AB (”Bolaget”) att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 november 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 november 2019. Avstämningsdag är den 28 november 2019.

För varje befintlig aktie erhålls i Företrädesemissionen en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 10 SEK per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med den 2 december 2019 till den 16 december november 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 2 december 2019 till och med den 12 december 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 2 december 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 26 november 2019
 

Information om det berörda instrumentet:
Listningsnamn: Adverty TR
Kortnamn: ADVT TR
ISIN-kod: SE0013512399
FISN-kod: ADVERTY/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2019-12-02
Sista dag för handel: 2019-12-12
Instrument-ID: 5NPY
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 126 285
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Adverty BT
Kortnamn: ADVT BT
ISIN-kod: SE0013512407
FISN-kod: ADVERTY/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2019-12-02
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5NPX
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning 
Nordic Growth Market NGM AB


Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se 
alternativt 08-566 390 55.
 

Prenumerera

Dokument & länkar