#19-49 Företrädesemission i Nickel Mountain Resources AB

Report this content

På en extra bolagsstämma den 2 maj 2019 beslutade aktieägarna i Nickel Mountain Resources AB ("Bolaget") att godkänna styrelsens förslag om att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 maj 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 maj 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt varje aktieägares registrerade innehav hos Euroclear per den 9 maj 2019 (”Avstämningsdagen”).

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs fyra (4) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie till kursen 0,25 kronor.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med 13 maj till den 27 maj 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 13 maj 2019 till och med den 23 maj 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 13 maj 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 7 maj 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Nickel Mountain Resources TR

Kortnamn: NICK TR

ISIN-kod: SE0012596567 

FISN-kod: NICKELMORE/SUBS RTS NL PD 

CFI-kod: RSSXXR 

Första dag för handel: 2019-05-13

Sista dag för handel: 2019-05-23

Instrument-ID: 562A

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 397 333 825

Marknad: NMTF

Segment: MST

Listningsnamn: Nickel Mountain Resources BT

Kortnamn: NICK BT

ISIN-kod: SE0012596575

FISN-kod: NICKELMORE/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2019-05-13

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 562B

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar