#19-84 Företrädesemission i Attana AB

Report this content

Vid en extra bolagsstämma i Attana AB (publ) ("Bolaget") den 9 augusti 2019 beslutades att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 14 augusti 2019. Första dag för handel i Bolagets aktie exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 15 augusti 2019. Tilldelning av teckningsrätter sker enligt det för varje aktieägare registrerade innehav hos Euroclear per den 16 augusti 2019 (”Avstämningsdagen”).

Villkor i sammandrag: För varje en (1) aktie som innehas på avstämningsdagen erhålles två (2) teckningsrätter. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie i bolaget. Teckningskursen är 0,30 kronor per aktie.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under tiden från och med den 20 augusti 2019 till och med den 3 september 2019. Handel med teckningsrätter äger rum under perioden den 20 augusti 2019 till och med den 30 augusti 2019. Handel i betalda tecknade aktier äger rum från och med den 20 augusti 2019 fram till dess att registrering skett hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 14 augusti 2019.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Attana TR
Kortnamn: ATANA TR
ISIN-kod: SE0013015906
FISN-kod: ATTANA/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2019-08-20
Sista dag för handel: 2019-08-30
Instrument-ID: 5F85
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 243 527 002
Marknad: NMTF
Segment: MST

Listningsnamn: Attana BT
Kortnamn: ATANA BT
ISIN-kod: SE0013015914
FISN-kod: ATTANA/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2019-08-20
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 5F84
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NMTF
Segment: MST

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar