#19-87 Observationsnotering av Three Gates AB

Report this content

Three Gates AB (”Three Gates”), vars aktier är noterade på Nordic MTF, offentliggjorde halvårsrapport den 30 augusti 2019. I rapporten anges att bolagets egna kapital är förbrukat och att bolaget avser att kalla till kontrollstämma inom kort. Enligt Aktiebolagslagen (2005:551) 25 kap. § 13 är ett bolag skyldigt att upprätta kontrollbalansräkning om det finns skäl att anta att bolagets egna kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

Bolaget angav även att det förbereder en företrädesemission för att återställa det egna kapitalet, stärka balansräkningen och säkra fortsatt drift. Målsättningen är att emissionen ska garanteras till 75 %, dels genom teckningsförbindelser och dels genom garantiavtal. Bolaget bedömer att garantin kommer att

fastställas inom kort.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade på observationsavdelning om det föreligger omständigheter som föranleder en väsentlig osäkerhet avseende bolaget eller priset på aktierna.

Mot bakgrund av ovanstående har NGM-börsen beslutat att med omedelbar verkan placera aktierna i Three Gates AB under observation. Placeringen under observation gäller tills vidare.

Information om instrument som omfattas:

Listningsnamn: Three Gates

Kortnamn: GATE

ISIN-Nummer: SE0008435044

Instrument-ID: 3E5E

Marknad: NMTF

Segment: MST

Med vänlig hälsning

Marknadsövervakningen

Prenumerera

Dokument & länkar