#21-09 Företrädesemission i Free2Move Holding AB

Report this content

Styrelsen i Free2Move Holding AB (nedan ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigande från den extra bolagsstämman den 22 december 2020, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan ”units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 28 januari 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 29 januari 2021. Avstämningsdag är den 1 februari 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Sex (6) uniträtter berättigar till teckning av tretton (13) units, var och en bestående av en (1) ny aktie samt en (1) teckningsoption av serie TO6. Teckningskursen är 0,95 SEK per unit.

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 3 februari 2021 till och med den 17 februari 2021. Handel med uniträtter (nedan ”UR”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 februari 2021 till och med den 15 februari 2021. Handel med betalda tecknade units (nedan ”BTU”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 3 februari 2021 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 28 januari 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
Två (2) teckningsoptioner av serie TO6 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs om 1,35 SEK per aktie under perioden 2-31 maj 2022. Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets memorandum.
 
Information om berörda instrument:
 
Listningsnamn: Free2move Holding UR
Kortnamn: F2M UR
ISIN-kod: SE0015504568
FISN-kod: FREE2MOVE/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2021-02-03
Sista dag för handel: 2021-02-15
Instrument-ID: 7JN3
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 12 259 742
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Free2move Holding BTU
Kortnamn: F2M BTU
ISIN-kod: SE0015504576
FISN-kod: FREE2MOVE/UT 1 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2021-02-03
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 7JN2
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE
 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar