#21-22  Företrädesemission i Coegin Pharma AB (korrigering av ISIN-kod)

Report this content

(Nordic SME:s meddelandeserie #21-20 innehöll en felaktig ISIN-kod för Coegin Pharma BT vilket korrigeras enligt nedan)

Styrelsen i Coegin Pharma AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av bemyndigande som erhölls från årsstämman den 2 april 2020.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 3 mars 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 4 mars 2021. Avstämningsdag är den 5 mars 2021.

En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Tio (10) teckningsrätter berättigar innehavaren att teckna en (1) ny aktie i Företrädesemissionen. Teckningskursen är 0,32 SEK per aktie.Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter (TR) ska ske under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 23 mars 2021. Handel i teckningsrätter äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 9 mars 2021 till och med den 18 mars 2021. Handel i betalda tecknade aktier (BT) äger rum på Nordic SME från och med den 9 mars 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Coegin Pharma TR

Kortnamn: COEGIN TR

ISIN-kod: SE0015660154

FISN-kod: COEGINPHAR/SUBS RTS NL PO

CFI-kod:  RSSXXR

Första dag för handel: 2021-03-09

Sista dag för handel: 2021-03-18

Instrument-ID: 7P1N                 

Tick size table/liquidity band: A

Antal utgivna instrument: 513 436 363

Marknad: NSME

Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Coegin Pharma BT

Kortnamn: COEGIN BT

ISIN-kod: SE0015660162 (korrigerad)

FISN-kod: COEGINPHAR/SH

CFI-kod: ESNUFR

Första dag för handel: 2021-03-09

Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande

Instrument-ID: 7P1M                

Tick size table/liquidity band: A

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt

08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar