#21-26 Företrädesemission i Northern CapSek Ventures AB

Report this content

Styrelsen i Northern CapSek Ventures AB (nedan ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma den 10 mars 2021, beslutat att genomföra en nyemission av aktier och teckningsoptioner (nedan ”units”) med företrädesrätt för Bolagets aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 10 mars 2021. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 11 mars 2021. Avstämningsdag är den 12 mars 2021.

Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) uniträtt för varje (1) på avstämningsdagen innehavd aktie. Det krävs en (1) uniträtt för att teckna en (1) unit. En (1) unit innehåller en (1) aktie, en (1) teckningsoption av serie 2 (TO2) samt en (1) teckningsoption av serie 3 (TO3). Teckningskursen är 3,90 SEK per unit.

Teckning av aktier med stöd av uniträtter ska ske under tiden från och med den 15 mars 2021 till och med den 30 mars 2021. Handel med uniträtter (nedan ”UR”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 mars 2021 till och med den 25 mars 2021. Handel med betalda tecknade units (nedan ”BTU”) äger rum på NGM Nordic SME under perioden från och med den 16 mars 2021 intill dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 10 mars 2021.

Villkor för teckningsoptioner i sammandrag
En (1) Teckningsoption av serie 2 (TO2) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 4-15 oktober 2021, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 6,00 SEK per aktie. En (1) Teckningsoption av serie 3 (TO3) ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till en till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden 13-27 maj 2022, dock inte lägre än 3,25 SEK eller högre än 8,00 SEK per aktie. Information rörande handel i teckningsoptionerna kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

För fullständig information om teckningsoptionerna hänvisas till Bolagets prospekt.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Northern CapSek Ventures UR
Kortnamn: CAPS UR
ISIN-kod: SE0015660998
FISN-kod: NORTHERNCA/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2021-03-16
Sista dag för handel: 2021-03-25
Instrument-ID: 7PYB
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 4 608 140
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Northern CapSek Ventures BTU
Kortnamn: CAPS BTU
ISIN-kod: SE0015661004
FISN-kod: NORTHERNCA/UT 1 AK + 2 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2021-03-16
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: 7PYC
Tick size table/liquidity band: A
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera

Dokument & länkar