#21-27 Uppdatering av observationsnotering för Net Trading Group NTG AB

Report this content

Net Trading Group NTG AB (”Bolaget”, ”NTG”), vars aktier är noterade på Nordic SME, placerades under observation den 24 januari 2020 då Bolaget beslutat att avveckla dess dåvarande verksamhet.

Den 14 september 2020 offentliggjorde Bolaget att man ingått ett avtal om förvärv av Lightcircle AS (”Lightcircle”). Genom förvärvet blev de tidigare aktieägarna i Lightcircle majoritetsägare i NTG med ca 73 % av antalet aktier och röster i NTG. Mot bakgrund av detta beslutade NGM-börsen att Bolaget skulle genomgå en ny noteringsprövning som villkor för dess fortsatta notering. Denna noteringsprövning har ännu inte slutförts.

Den 15 mars 2021 offentliggjorde NTG att man ingår avtal om uppköp av Rock Energy Group Limited (”REG”). Avtalet innebär att aktieägarna i REG kommer att erhålla 800 miljoner nya aktier i NTG genom en emission. Efter transaktionen kommer REG:s aktieägare att inneha 89,08% och NTG:s nuvarande aktieägare 10,92% av antalet aktier och röster i NTG. Avtalet är villkorat av godkännande vid NTG:s extra bolagsstämma, som planeras hållas under andra halvan av april 2021.

Om det planerade förvärvet genomförs har NGM-börsen beslutat att Bolagets noteringsprövning även ska omfatta den nya verksamheten som villkor för dess fortsatta notering. Syftet med noteringsprövningen är att säkerställa att Bolaget efter affären uppfyller samtliga noteringskrav gällande bland annat verksamhet, ägare, ledning, styrelse samt kapacitet för informationsgivning. Bolaget ska även upprätta och offentliggöra ett informationsmemorandum avseende verksamheten efter den genomförda affären.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av detta uppdateras härmed observationsnoteringen av de finansiella instrumenten i NTG till att omfatta det ovan beskrivna omvända förvärvet. Bolagets aktier och teckningsoptioner kommer att handlas under observation till dess att det sammanslagna Bolaget gått igenom en ny noteringsprocess.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Net Trading Group NTG
Kortnamn: NTGR
ISIN-kod: SE0009690811
FISN-kod: NETTRADING/SH
CFI-kod: ESVUFR
Instrument-ID: 3T0L
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Net Trading Group NTG TO1
Kortnamn: NTGR TO1
ISIN-kod: SE0015222245
FISN-kod: NETTRADING/OPT RTS 20211230
CFI-kod: RSSXXR
Instrument-ID: 7HA9
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar