#21-31 Information rörande utdelning av vederlagsfria teckningsoptioner i Hästkällaren Rid Trav & Western AB

Report this content

Den extra bolagsstämman den 18 februari 2021 i Hästkällaren Rid Trav & Western AB (Hästkällaren) beslutade i enlighet med styrelsens förslag om emission av teckningsoptioner av serie TO 1 2021 (TO1B) att tilldelas befintliga aktieägare i bolaget. Avstämningsdag är måndagen den 29 mars 2021. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla TO1B är torsdagen den 25 mars 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla TO1B är fredagen den 26 mars 2021.

Villkor i korthet för teckningsoptionen
En (1) TO1B tilldelas för varje fyra (4) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning sker nedåt. En TO1B berättigar innehavaren till teckning av en (1) B-aktie i Bolaget till en teckningskurs om 7,20 kronor per B-aktie. Teckning av B-aktier i Bolaget med stöd av TO1B kan äga rum under perioden från och med den 12 maj 2021 till och med 26 maj 2021, samt från och med 6 december 2021 till och med 20 december 2021.
Teckningsoptionerna kommer att tas upp till handel på på NGM Nordic SME. Första handelsdag kommer att meddelas i separat börsmeddelande så snart datum är fastställt.

Information om berört instrument:
Listningsnamn: Hästkällaren B
Kortnamn: HSTK B
ISIN-kod: SE0012569853
CFI-kod: ESVUFR
FISN: HASTKALLAR/SH B
Instrument-ID: 5CKK

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55

Prenumerera

Dokument & länkar