#21-91 Företrädesemission i Meltron AB

Report this content
Styrelsen i Meltron AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av beslut på årsstämman den 1 oktober 2021.
 
Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 5 oktober 2021. Första dag för handel aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 6 oktober 2021. Avstämningsdag är den 7 oktober 2021.
 
En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen per aktie är 0,09 SEK.
 
Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med den 25 oktober 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 11 oktober 2021 till och med den 20 oktober 2021. Handel i betalda tecknade aktier äger rum på Nordic SME från och med den 11 oktober 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.
 
Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 5 oktober 2021.
 
Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Meltron TR
Kortnamn: MLTR TR
ISIN-kod: SE0016843890
FISN-kod: MELTRON/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2021-10-11
Sista dag för handel: 2021-10-20
Instrument-ID: 8JF7
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 288 219 331
Marknad: NSME
Segment: NSSE 
 
Listningsnamn: Meltron BT
Kortnamn: MLTR BT
ISIN-kod: SE0016843908
FISN-kod: MELTRON/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2021-10-11
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelandeserie
Instrument-ID: 8JF6
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 288 219 331
Marknad: NSME
Segment: NSSE
 
Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB
 
Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera