#21-93 Uppdatering av observationsnotering för CR Ventures AB

Report this content

CR Ventures AB (”Bolaget”, ”CR Ventures”), vars aktier är noterade på Nordic SME, placerades under observation den 18 januari 2021 med anledning av att Bolaget ingått en avsiktsförklaring om försäljning av sina rörelsedrivande dotterbolag.

Den 11 oktober 2021 offentliggjorde Bolaget att CR Ventures AB och Curira Group AB ingått en avsiktsförklaring gällande CR Ventures förvärv av samtliga aktier i Curira genom ett s.k. omvänt förvärv. Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att CR Ventures verksamhet ändras till Curiras verksamhet och att Bolaget byter företagsnamn.

Enligt gällande regelverk kan ett bolags aktier bli placerade under observation om bolaget är föremål

för ett omvänt förvärv eller på annat sätt planerar, eller har genomgått, en så väsentlig förändring av verksamheten eller organisationen att bolaget framstår som ett nytt företag.

Mot bakgrund av detta uppdateras härmed observationsnoteringen av CR Ventures till att omfatta även detta förhållande.

Information om berört instrument:

Listningsnamn: CR Ventures B

Kortnamn: CRVE B

ISIN-kod: SE0009805401

FISN-kod: CRVENTURES/SH B

CFI-kod: ESVUFR

Instrument-ID: 3RLL

Marknad: NSME

Segment: NSSE

Med vänlig hälsning

Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt 08-566 390 55