#21-97 Företrädesemission i Transiro Holding AB

Report this content

Styrelsen i Transiro Holding AB (”Bolaget”) har beslutat att genomföra en emission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Beslutet fattades med stöd av beslut på årsstämman den 16 juni 2021.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 oktober 2021. Första dag för handel aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 26 oktober 2021. Avstämningsdag är den 27 oktober 2021.

En (1) befintlig aktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) nyemitterad aktie. Teckningskursen per aktie är 0,11 SEK.

Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter sker under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 15 november 2021. Handel med teckningsrätter äger rum på Nordic SME under perioden från och med den 1 november 2021 till och med den 10 november 2021. Handel i betalda tecknade aktier äger rum på Nordic SME från och med den 1 november 2021 fram till dess att emissionen registreras hos Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 25 oktober 2021.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: Transiro Holding TR
Kortnamn: TIRO TR
ISIN-kod: SE0017082746
FISN-kod: TRANSIRO/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2021-11-01
Sista dag för handel: 2021-11-10
Instrument-ID: 8MPN
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 420 395 693
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Listningsnamn: Transiro Holding BT
Kortnamn: TIRO BT
ISIN-kod: SE0017082753
FISN-kod: TRANSIRO/SH
CFI-kod: ESNUFR
Första dag för handel: 2021-11-01
Sista dag för handel: Meddelas i separat meddelandeserie
Instrument-ID: 8MPP
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 210 197 846
Marknad: NSME
Segment: NSSE

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.