#21-99 Tilldelning av vederlagsfria teckningsoptioner i Nowonomics AB

Report this content

Med stöd av bemyndigande från årsstämman den 26 februari 2021, har styrelsen i Nowonomics AB (”Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO2 och TO3 (”Teckningsoptioner”) till befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 29 oktober 2021. Första dag för handel exklusive rätt att erhålla Teckningsoptioner är den 1 november 2021. Avstämningsdag hos Euroclear är den 2 november 2021.
 

Aktieägare i Bolaget kommer på avstämningsdagen att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO2 och en (1) teckningsoption av serie TO3 för varje trettiofem (35) aktier i Bolaget som aktieägaren innehar på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt.
 

Information om teckningsoptionerna i korthet
Varje teckningsoption av serie TO2 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 23 maj 2023 till och med den 7 juni 2023. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 5 maj 2023 till och med den 19 maj 2023. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 85 SEK per aktie. Teckningsoptionerna av serie TO2 kommer vid fullt nyttjande att tillföra Bolaget maximalt cirka 39,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.

 

Varje teckningsoption av serie TO3 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under nyttjandeperioden från och med den 14 juni 2024 till och med den 28 juni 2024. Teckningskursen kommer att uppgå till 70 procent av den genomsnittliga volymvägda kursen för Bolagets aktie på NGM Nordic SME under perioden från och med den 29 maj 2024 till och med den 12 juni 2024. Bolaget kommer att offentliggöra fastställd teckningskurs innan den första dagen i nyttjandeperioden. Teckningskursen kan dock lägst uppgå till aktiens kvotvärde och högst 100 SEK. Teckningsoptionerna av serie TO3 kan därmed vid fullt nyttjande tillföra Bolaget maximalt cirka 46,3 MSEK före emissionskostnader. Teckningsoptionerna kommer vara föremål för sedvanliga omräkningsvillkor.
 

Fullständiga teckningsoptionsvillkor kommer hållas tillgängliga på Bolagets hemsida.

Information om berörda instrument:
Listningsnamn: Nowonomics TO2
Kortnamn: NOWO TO2
ISIN-kod: SE0017083397
FISN-kod: NOWONOMICS/OPT RTS 20230607
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2021-11-09
Sista dag för handel: 2023-06-02
Instrument-ID: 8NND
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 463 342
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Listningsnamn: Nowonomics TO3
Kortnamn: NOWO TO3
ISIN-kod: SE0017083421
FISN-kod: NOWONOMICS/OPT RTS 20240628
CFI-kod: RSSXXR
Första dag för handel: 2021-11-09
Sista dag för handel: 2024-06-26
Instrument-ID: 8NNE
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 463 342
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.