#22-32 Företrädesemission i LC-Tec Holding AB

Report this content

Styrelsen för LC-Tec Holding AB (publ) ("LC-Tec" eller "Bolaget") har med stöd från bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2021, beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare.

Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla uniträtter är den 2 maj 2022. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla uniträtter är den 3 mars 2022. Avstämningsdag är den 4 maj 2022.

För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen kommer aktieägare att erhålla en (1) uniträtt. Fyra (4) uniträtter berättigar ger rätten att teckna en (1) unit. Varje unit består av två (2) nyemitterade aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO4. Teckningskursen för varje unit är 4,38 SEK, vilket motsvarar en teckningskurs om 2,19 SEK per aktie

Teckning ska ske under perioden från och med den 6 maj 2022 till och med den 20 maj 2022. Handel med uniträtter kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden 6 maj till och med 17 maj 2022. Handel med betalda tecknade units (BTU) kommer att ske på NGM Nordic SME under perioden 6 maj 2022 fram till dess att företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket.

Om emissionen ger upphov till omräkningsfaktor kommer flerdagarsorder i Bolagets orderbok att raderas. Detta sker i så fall efter handelsdagens slut den 2 maj 2022.

Villkor för teckningsoptioner av serie TO4 i sammandrag:

Varje teckningsoption medför rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget till ett lösenpris motsvarande sextio (60) procent av den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie under perioden 23 augusti 2023 - 6 september 2023, dock och högst 6 SEK per aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner sker under perioden 11 september 2023 - 22 september 2023. Information rörande handel i teckningsoptionen kommer att meddelas i separat marknadsmeddelande.

Information om berörda instrument:

Listningsnamn: LC-Tec Holding UR
Kortnamn: LCT UR
ISIN-kod: SE0017859358
FISN-kod: LCTEC/SUBS RTS NL PD
CFI-kod: RSIXXR
Första dag för handel: 2022-05-06
Sista dag för handel: 2022-05-17
Instrument-ID: A090
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 17 272 413
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Listningsnamn: LC-Tec Holding BTU
Kortnamn: LCT BTU
ISIN-kod: SE0017859366
FISN-kod: LCTEC/UT 2 AK + 1 TO
CFI-kod: MCMUXR
Första dag för handel: 2022-05-06
Sista dag för handel: Meddelas senare i separat marknadsmeddelande
Instrument-ID: A08Y
Tick size table/liquidity band: A
Antal utgivna instrument: 4 318 103
Marknad: NSME
Segment: NSSE

 

Med vänlig hälsning
Nordic Growth Market NGM AB

 

Frågor rörande detta meddelande kan ställas till marknadsovervakningen@ngm.se alternativt
08-566 390 55.

Prenumerera