Q2 DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2018 NICOCCINO HOLDING AB (publ)

Koncernens utveckling

ANDRA KVARTALET I SAMMANDRAG
APRIL – JUNI 2018

 • Koncernens nettoomsättning under det andra kvartalet var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -1,0 MSEK, (-1,1 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,07 SEK (-0,08),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,0 MSEK (-2,2 MSEK) eller -0,07 SEK (-0,16 SEK) per aktie.
 • Koncernens likvida medel uppgick vid kvartalets utgång till 15,7 MSEK (20,0 MSEK).
 • Koncernens egna kapital uppgick vid kvartalets utgång till 15,0 MSEK (20,6 MSEK).
 • Bolaget beslutade att byta Certified Adviser från Remium Nordic Holding AB till FNCA Sweden AB. Bytet till ny Certified Adviser trädde i kraft från och med 1 juli 2018. 
 • I juni beslutade riksdagen att bevilja propositionen om skatt på produkter innehållande nikotin. Beskattning trädde i laga kraft den 1 juli 2018.
 • Bolaget fokuserar på att finna en lämplig partner för distribution av dess produkt i Sverige.

PERIODEN JANUARI – JUNI 2018

 • Koncernens nettoomsättning under perioden var 0,0 MSEK (0,0 MSEK).
 • Nettoresultatet uppgick till -2,2 MSEK, (-3,7 MSEK)
 • Resultatet per aktie blev -0,16 SEK (-0,27),
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -1,8 MSEK (-4,3 MSEK) eller

-0,13 SEK (-0,31 SEK) per aktie.

 • Grundpatentet för buckala filmen har beviljats i Europa.
 • Styrelsen har fattat beslut att satsa vidare på en ny förpackningslösning som väsentligt reducerar tillverkningskostnaden per dos. Den nya förpackningen är en multipack. Produkten kommer att vara konsumentvänligare och kommer även att minimera belastningen på miljön genom att minska mängden förpackningsmaterial.
 • Kostnadsreduktionen och en öppning på konsumentmarknaden innebär ett halvårs senareläggning av kliniska studien för läkemedelsprodukten.
 • Nicoccino informerade om förslaget ”Beskattning av nikotinhaltiga produkter i mun och näsa som ej innehåller tobak”, vilket medför att en nikotinhaltig produkt för konsumtion kan jämföras med e-cigaretter, som varken är en tobaksprodukt eller klassificeras som läkemedel.
 • I februari lämnade lagrådet ett remissvar på förslaget utan erinran. Regeringen utfärdade i mars en proposition (2017/18:187), som enligt förslaget ska träda i laga kraft den 1 juli 2018. Produkter som innehåller nikotin utan att innehålla tobak får enligt förslaget en egen skatteklass. Beskattning av nikotin ger därmed Nicoccino möjlighet att sälja produkter utanför läkemedelsmarknaden

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Inga väsentliga händelser att rapportera.

Kort om Nicoccino och vår produkt

OM BOLAGET

Nicoccino utvecklar en innovativ och patentskyddad nikotinprodukt som efter genomförd klinisk studie kommer att klassificeras som ett läkemedel för rökavvänjning. Genom en tydlig klassificering minskar den regulatoriska osäkerheten och öppnar upp för försäljning på nya marknader som annars inte vore tillgängliga. Försäljning till konsument kommer indirekt att ske via en licensmodell med internationella partners som har större finansiella möjligheter att nå ut på den globala marknaden.

Under 2014/2015 genomfördes en kommersiell testlansering i Storbritannien där Nicoccino såldes som en konsumentprodukt via nätet och i detaljhandeln. Denna introduktion bekräftade att konceptet fungerar och att det finns stor potential för denna nya typ av nikotinprodukt.

I början på 2016 lades strategin om med ett ökat fokus på att skapa en produktplattform som skall kunna användas av partners som vill etablera sig på marknaden för läkemedelsklassade nikotinprodukter eller vill utöka sin befintliga produktportfölj. Denna förändring innebär en prioritering avseende att uppnå läkemedelsklassificeringen för att ingå i partnersamarbeten.

Nicoccino har sitt kontor i Täby, utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO.

FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

För ytterligare information, se www.niccocino.se

OM PRODUKTEN

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat.

Filmen placeras under läppen eller på annan munslemhinna där den levererar en snabb och påtaglig  nikotineffekt. Inom ett par minuter har nikotinet avgetts och filmen lösts upp utan att lämna någon restprodukt i munnen.

Plattformen är framtagen i Sverige och är resultatet av tio års forskning och utveckling.

Filmen är lövtunn och innehåller 2 mg nikotin, med en yta som motsvarar ungefär hälften av ett frimärke. Förutom läkemedelsklassat nikotin består produkten till största delen av en alginat som är utvunnen ur en brunalg. Smakämnena är naturliga aromer och samtliga övriga ingredienser är läkemedelsklassade.

För mer information, besök Nicoccinos hemsida www.nicoccino.se, eller kontakta:

Anders Ulfhielm, VD Nicoccino Holding AB
+46 70 594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Denna information är sådan information som Nicoccino Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti, 2018 kl. 08.00 CET.

Anders Ulfhielm, VD, Nicoccino Holding AB

070-594 7618
anders.ulfhielm@nicoccino.se

Nicoccino har utvecklat en patentskyddad, innovativ och diskret film som genom sin unika leveransmetod ger användaren snabb tillgång till nikotin utan rökningens allvarliga biverkningar.

Syftet med produkten är att erbjuda rökare ett attraktivt alternativ för när dessa vill sluta röka.

Efter läkemedelsklassificiering kommer produkten att säljas som ett rökavvänjningspreparat. 

Om oss

Nicoccino AB utvecklar och marknadsför en patentskyddad, innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Produkten har samma namn som bolaget – NicoccinoTM – och produktionen sker via partners. Nicoccino har sitt huvudkontor i Täby utanför Stockholm. Bolagets aktie är sedan juni 2014 noterad på Nasdaq Stockholm First North under kortnamnet NICO. FNCA Sweden AB är bolagets certified adviser.

Prenumerera

Dokument & länkar