Företrädesemission genomförd – tecknad till 90,1 procent

Report this content

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN.

Den 8 april 2019 avslutades teckningstiden i företrädesemissionen av aktier i Eurocine Vaccines AB (publ) (”Eurocine Vaccines” eller ”Bolaget”) som offentliggjordes den 13 februari 2019. Företrädesemissionen tecknades till 90,1 procent och tillför Bolaget cirka 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader.

VD Hans Arwidsson kommenterar:

"Jag är mycket glad för att såväl befintliga som nya aktieägare valt att stödja Eurocine Vaccines nya strategi genom att teckna aktier. Bolaget har nu tillräckligt med kapital för att utvärdera vaccinkandidater och selektera en eller två av dem för fortsatt utveckling. Vi ser fram emot att löpande informera hur det fortsatta arbetet fortlöper.”

Resultatet av emissionen visar att 10,5 miljoner kronor, motsvarande 67,7 procent av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. Därtill har teckningsanmälningar motsvarande 3,5 miljoner kronor mottagits för teckning utan stöd av teckningsrätter, motsvarande 22,4 procent av de erbjudna aktierna. Företrädesemissionen tecknades således till 90,1 procent och Bolaget tillförs cirka 14,0 miljoner kronor före emissionskostnader och cirka 10,2 miljoner kronor efter emissionskostnader om cirka 3,8 miljoner kronor. Detta innebär, i enlighet med avtalen, att inga aktier tilldelas de parter som ingått garantiavtal med Bolaget.

De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i informationsmemorandumet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.

Genom företrädesemissionen ökar Eurocine Vaccines aktiekapital med 7 439 718,75 kronor, från 4 956 220,66 kronor till 12 395 939,41 kronor och antalet aktier ökar med 127 425 884 från 84 889 069 till 212 314 953. På bolagsstämman den 15 mars 2019 beslutades att minskning av Bolagets aktiekapital ska ske med ett belopp motsvarande det sammanlagda kvotvärdet för de nya aktier som tecknas i företrädesemissionen. Det innebär att Bolagets aktiekapital, när företrädesemissionen och minskningsbeslutet har registrerats hos Bolagsverket, kommer att uppgå till 4 956 220,66 kronor.

Betalda tecknade aktier (BTA) kommer att omvandlas till nya aktier så snart förträdesemissionen registrerats hos Bolagsverket. Fram tills dess pågår handel med BTA på Spotlight Stock Market.

Rådgivare

Finansiell rådgivare till Eurocine Vaccines i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till Eurocine Vaccines är Advokatfirman Lindahl.

Denna information är sådan information som Eurocine Vaccines AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 april 2019 .


VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Eurocine Vaccines, varken från Eurocine Vaccines eller från någon annan. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Eurocine Vaccines kommer endast att ske genom det informationsmemorandum som Bolaget publicerat. Informationsmemorandumet innehåller riskfaktorer, finansiell information samt information om Eurocine Vaccines verksamhet. Investerare bör inte teckna eller köpa värdepapper refererandes till detta pressmeddelande utan på grundval av den information som kommer att finnas i informationsmemorandumet.

Varken informationsmemorandumet eller informationen i detta pressmeddelande får offentliggöras, publiceras eller distribueras i USA, Kanada, Australien, Hong Kong, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika eller något annat land eller någon jurisdiktion, där sådan åtgärd eller erbjudandet förutsätter registreringsåtgärder eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.


Hans Arwidsson

VD, Eurocine Vaccines AB

hans.arwidsson@eurocine-vaccines.com 

+46 70 634 0171

Eurocine Vaccines är ett adjuvansbolag som använder sin egen teknologiplattform för att utveckla vacciner som senare licensieras till partners för fortsatt utveckling och kommersialisering. Företagets adjuvansteknologi Endocine™, som är en viktig beståndsdel i vaccinerna, kan också utlicensieras till andra företag för utveckling inom särskilda indikationer.

Bolagets mål för verksamheten under det första halvåret 2019 är att identifiera och utvärdera 3–4 vaccinkandidater som representerar 2–4 terapeutiska områden samt att selektera 1–2 av dessa vaccinkandidater som lämpliga för fortsatt utveckling.

Eurocine Vaccines är listat på Spotlight Stock Market.

Prenumerera

Dokument & länkar