ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET

Report this content

ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2002 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Tredje kvartalet Nio månader Belopp MSEK 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 71,9 74,9 238,3 242,1 Rörelseresultat 6,4 -3,9 17,7 5,7 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 2,0 -2,1 10,1 11,1 Resultat efter finansiella poster 4,6 -5,2 12,9 1,4 Resultat efter skatt 3,3 -3,6 7,3 0,7 VERKSAMHETENS UTVECKLING Det tredje kvartalet har präglats av en fortsatt fokusering på resultatförbättringar bl.a. genom förbättrad prisrealisering och effektivisering av produktionen. Ytterligare personalneddragningar i främst Belgien och England har genomförts. Medelantalet anställda har minskat med 29 personer i koncernen under kvartalet. Trots en lägre försäljning har genom dessa åtgärder ett förbättrat resultat uppnåtts jämfört med föregående år. MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Marknadsläget har varit fortsatt kärvt under kvartalet. Orderingången för jämförbara enheter underskred föregående år med 12 % under kvartalet och för året med 10 %. För koncernen i dess helhet minskade orderingången under kvartalet med 8 % och för året med 2 % från 233,6 MSEK till 227,8. Den minskade orderingången förklaras också av att prishöjningar gjorts i Belgien. Detta har lett till att tidigare olönsam försäljning till grossister fallit bort. Prishöjningen har dock lett till en positiv resultatutveckling i det belgiska bolaget. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nettoomsättningen för niomånadersperioden uppgick till 238,3 MSEK (242,1). För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 9 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 17,7 MSEK (5,7). I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst på 3,4 MSEK som uppkommit under mars månad i samband med en fastighetsförsäljning i Belgien. Nilörngruppen har under första halvåret erhållit en ersättning på 4,2 MSEK från en leverantör till följd av fel på levererad utrustning. Ersättningen avser kompensation för kostnader som uppstått till följd av felen under fjärde kvartalet 2001 och första kvartalet 2002. Under det tredje kvartalet har det uppkommit en realisationsvinst på 4,4 MSEK i samband med en fastighetsförsäljning i Danmark. Nettoomsättningen för nyförvärvet Ettiketten-König, som ingår i verksamheten från den första maj, uppgick till 5,7 MSEK och har tillfört 0,3 MSEK till det redovisade resultatet efter finansiella poster. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 71,9 MSEK (74,9). För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 8 % till 69,1 MSEK. Rörelseresultatet blev 6,4 MSEK att jämföra med -3,9 MSEK föregående år. Rörelseresultatet för jämförbara enheter blev 6,3 MSEK en förbättring med 10,2 MSEK jämfört med föregående år. KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 6,6 MSEK (19,1). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,5 MSEK (-28,4). Löpande investeringar i materiella anläggningstillgångar har under perioden gjorts för 9,7 MSEK (13,2), varav moderbolaget svarat för 1,1 MSEK (1,5). Amorteringar på lån uppgår för perioden till 23,0 MSEK. Utdelning har erhållits från det indiska intressebolaget om 0,2 MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 40,8 MSEK att jämföra med 54,4 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Därtill kommer outnyttjade redan beviljade bankkrediter på 13,8 MSEK (17,2). UTSIKTER Med de åtgärder som vidtagits för att stärka lönsamheten står Nilörngruppen väl rustad för framtiden. Marknadsutvecklingen är dock svårbedömd och bolaget förbereder därför ytterligare åtgärder. Borås den 7 november 2002 Nilörngruppen AB (publ) Claes-Göran Nilsson För mer information, kontakta: Claes-Göran Nilsson, Verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0705-92 61 45) Claes af Wetterstedt, Vice verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0706-96 29 50, e-mail: claesaf.wetterstedt@nilorn.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00230/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/07/20021107BIT00230/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar