Kallelse till ordinarie bolagstämma

KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSTÄMMA Aktieägarna i Nilörngruppen AB (publ.) kallas härmed till ordinarie bolagstämma torsdagen den 10 april 2003 kl 17.00 på Nilörngruppens huvudkontor, Alingsåsvägen 6 i Borås. ANMäLAN Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av Värdepapperscentralen VPC AB (VPC) förda aktieboken måndagen den 31 mars 2003 dels göra anmälan till bolaget per post under adress Nilörngruppen AB, Box 499, 503 13 Borås, per telefon 033-700 88 88, per telefax 033-700 88 45 eller genom e-mail till emma.wramdemark@nilorn.com senast kl 16.00 tisdagen den 8 april 2003. Vid anmälan skall namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer samt registrerat aktieinnehav uppges. Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att delta i stämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos VPC måndagen den 31 mars 2003. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren härom. FöRSLAG TILL DAGORDNING 1Val av ordförande vid stämman. 2Upprättande och godkännande av röstlängden. 3Val av en eller två justeringsmän. 4Godkännande av förslag till dagordning. 5Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2002. 7Beslut om a)fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b)dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt c)ansvarsfrihet åt styrelsen och verkställande direktören. 8Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna. 9Val av styrelse. 10 Information om revisor och revisorsuppleant. 11 Övriga frågor. 12. Stämmans avslutande. UTDELNING Styrelsen föreslår att utdelning lämnas för verksamhetsåret 2002 med 1,00 kronor per aktie. Avstämningsdatum för utdelning är den 15 april 2003, utbetalning beräknas ske den 22 april 2003. STYRELSE OCH ARVODEN Aktieägare, som representerar mer än 50 % av röstetalet, har föreslagit omval av samtliga styrelseledamöter. Styrelsearvode för år 2003 föreslås utgå med SEK 300.000 att fördelas enligt styrelsens bestämmande. Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande räkning. Borås i februari 2003 Nilörngruppen AB (publ) Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00120/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/07/20030307BIT00120/wkr0002.pdf

Dokument & länkar