Rapport för andra kvartalet 2002

Report this content

ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. RAPPORT FÖR ANDRA KVARTALET 2002 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Andra Första kvartalet halvåret Belopp MSEK 2002 2001 2002 2001 Nettoomsättning 90,1 94,8 166,4 167,2 Rörelseresultat 8,8 7,8 11,3 9,6 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster 8,9 11,0 8,0 13,2 Resultat efter finansiella 7,7 5,9 8,3 6,6 poster Resultat efter skatt 4,2 4,0 4,1 4,2 VERKSAMHETENS UTVECKLING De tidigare rapporterade produktionsstörningarna, som uppstod i samband med omstruktureringen av verksamheten, har åtgärdats under andra kvartalet. En bättre effektivitet i produktionen har uppnåtts och produktionskapaciteten har ökats. Dessa åtgärder tillsammans med minskat antal anställda är den huvudsakliga förklaringen till resultatförbättringen under andra kvartalet jämfört med första kvartalet. FÖRVÄRV Nilörngruppen har sedan år 1999 ägt 20% av aktierna i Gustav König GmbH; ett innehav som under 2001 skrivits ner till 0 SEK på grund av bolagets obestånd. Den första maj förvärvade Nilörngruppen, genom det nybildade bolaget Etiketten-König Vertriebs GmbH, Gustav König GmbH´s kundregister samt övertog dess säljpersonal. Köpeskillingen är bland annat beroende av första årets omsättning som beräknas bli 10-15 MSEK per år och ge ett positivt resultatbidrag. ORDERINGÅNG, NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Nilörngruppens orderingång för årets första sex månader låg i nivå med föregående år, 156,9 MSEK (156,8). För jämförbara enheter minskade orderingången med 6 % jämfört med föregående år. Minskningen var störst på den belgiska och portugisiska marknaden. Nilörngruppens orderingång för andra kvartalet minskade totalt med 6 % och för jämförbara enheter med 9%. Nettoomsättningen för halvåret uppgick till 166,4 MSEK (167,2). För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 6 % jämfört med föregående år. Rörelseresultatet uppgick till 11,3 MSEK (9,6) och för jämförbara enheter till 12,3 MSEK. I rörelseresultatet ingår en realisationsvinst, som uppkommit under mars månad i samband med en fastighetsförsäljning i Belgien, om 3,4 MSEK. Nilörngruppen har under första halvåret erhållit en ersättning om 4,2 MSEK från en leverantör till följd av fel på levererad utrustning, varav 1,6 MSEK erhölls under andra kvartalet. Ersättningen avser kompensation för kostnader som uppstått till följd av felen under fjärde kvartalet 2001 och första kvartalet 2002. Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 90,1 MSEK (94,8). För jämförbara enheter minskade nettoomsättningen med 8 % till 87,3 MSEK. Rörelseresultatet blev 8,8 MSEK att jämföra med 7,8 MSEK föregående år. Rörelseresultatet för jämförbara enheter ökade med 6 % jämfört med föregående år. Nettoomsättningen för nyförvärvet Ettiketten-König, som ingår i verksamheten från den första maj, uppgick till 2,8 MSEK och har tillfört 0,5 MSEK till det redovisade resultatet efter finansiella poster. KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 12,0 MSEK (15,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 10,8 MSEK (-23,2). Löpande investeringar i maskiner och inventarier har under perioden gjorts för 8,4 MSEK (3,7), varav moderbolaget svarat för 0,8 MSEK (0,9). I verksamhetsfastigheter har investerats 0,5 MSEK (0,9), varav moderbolaget svarat för 0,2 MSEK (0). Amorteringar på lån uppgår för perioden till 18,3 MSEK. Utdelning har erhållits från det indiska intressebolaget om 0,2 MSEK. Likvida medel uppgick vid periodens slut till 45,3 MSEK att jämföra med 54,4 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Därtill kommer outnyttjade redan beviljade bankkrediter på 13,5 MSEK (16,1). Borås den 1 augusti 2002 Nilörngruppen AB (publ) Claes-Göran Nilsson För mer information, kontakta: Claes-Göran Nilsson, Verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0705-92 61 45) Claes af Wetterstedt, Vice verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0706-96 29 50, e-mail: claesaf.wetterstedt@nilorn.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00150/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/01/20020801BIT00150/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar