Rapport för första kvartalet 2003

RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 2003 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Första kvartalet Belopp i MSEK 2003 2002 Nettoomsättning 68,5 76,4 Rörelseresultat 0,9 2,6 Rörelseresultat exkl. 0,9 -0,8 jämförelsestörande poster Resultat efter finansiella poster 0,1 0,5 Resultat efter skatt -1,0 -0,2 VERKSAMHETENS UTVECKLING En svag efterfrågan har präglat marknaden under det första kvartalet 2003. En tendens till avvaktan och försiktighet samt senareläggning av planerade inköp från kunder har medfört sämre orderingång än motsvarande period föregående år på många marknader. Befintliga kunder lägger färre och mindre order vilket tyder på en viss osäkerhet om den egna marknadsutvecklingen. Det arbete med att sänka kostnader som pågick under förra året har fortsatt under första kvartalet i år och medelantalet anställda har minskat från 344 vid årsskiftet till 310 efter första kvartalet. Den största kostnadssänkningen har skett i Belgien och detta är den främsta orsaken till att jämförbart rörelseresultat kraftigt förbättrats jämfört med samma period föregående år trots lägre netto-omsättning. Kassaflödet från den löpande verksamheten förbättrades jämfört med motsvarande period föregående år till 6,2 MSEK (5,8). MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Orderingången för första kvartalet uppgick till 65,0 MSEK jämfört med 77,9 MSEK motsvarande period föregående år, en nedgång med 17%. Enbart Portugal och Hongkong visar ökad orderingång. Störst är nedgången i Sverige där senareläggning av order från en del kunder påverkat kvartalet negativt. ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. Borås den 6 maj 2003 Nilörngruppen AB (publ) Claes-Göran Nilsson För mer information, kontakta: Claes-Göran Nilsson, Verkställande direktör (Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0705-92 61 45, e-mail:claes-goran.nilsson@nilorn.com) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00270/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00270/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar