Rapport för tredje kvartalet 2001

RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2001 RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG Tredje kvartalet Nio månader Belopp MSEK 2001 2000 2001 2000 Nettoomsättning 74,9 67,6 242,1 233,1 Rörelseresultat -3,9 4,5 5,7 23,9 Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster -2,1 1,8 11,1 18,8 Resultat efter finansiella -5,2 3,4 1,4 20,5 poster Resultat efter skatt -3,6 2,7 0,7 14,1 VERKSAMHETENS UTVECKLING Verksamheten har under de senaste åren utvecklats främst genom förvärv men även genom organisk tillväxt i befintliga bolag. I enlighet med det i halvårsrapporten aviserade effektiviserings-programmet genomförde bolaget under augusti en nedläggning av två produktionsenheter samt specialisering av de övriga enheterna för att uppnå skaleffekter och högre utnyttjandegrad av produktionsresurserna. MARKNAD OCH ORDERINGÅNG Den negativa utvecklingen av marknaden fortsatte under tredje kvartalet. Orderingången minskade totalt sett med 19% jämfört med föregående år. För tredje kvartalet underskred orderingången föregående års tredje kvartal med 8.3%. En viss uppgång har dock kunnat noteras under inledningen av fjärde kvartalet. NETTOOMSÄTTNING OCH RESULTAT Omsättningen under tredje kvartalet uppgick till 74,9 MSEK och för jämförbara enheter 65,4 MSEK (67,6 MSEK). För niomånadersperioden blev omsättningen 242,1 MSEK och för jämförbara enheter 222,8 MSEK (233,1 MSEK). Rörelseresultatet för perioden blev 5,7 MSEK och rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster 11,1 MSEK (18,8 MSEK). Det negativa resultatet för tredje kvartalet om -2,1 MSEK, exkulsive jämförelsestörande poster, förklaras av minskad volym samt att de positiva effekterna av neddragning i produktionsenheterna ännu inte gett effekt. JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER De i föregående rapport angivna jämförelsestörande posterna har under perioden ökat från 3,6 MSEK till 5,4 MSEK. Ökningen beror helt på uppsägningskostnader i Belgien. KASSAFLÖDE, INVESTERINGAR, FINANSIERING OCH LIKVIDITET Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 19,1 MSEK (- 11,8). Förbättringen är helt hänförlig till en minskad kapitalbindning. Kassaflödet efter investeringar uppgick till -47,9 MSEK (-14,7) till följd av förvärvet av Nominette samt förvärv av ytterligare 24,5% av aktierna i det indiska bolaget Calmon Abacus. Löpande investeringar i maskiner och inventarier har under perioden svarat för 11,8 MSEK (19,4), varav moderbolaget svarat för 1,5 MSEK (1,6). Investeringarna avser bland annat nyinvesteringar av vävstolar i det svenska väveriet Borås Ettikettväveri. I verksamhetsfastigheter har investerats 1,2 MSEK (5,5). Likvida medel uppgick vid periodens slut till 63,3 MSEK att jämföra med 48,7 MSEK vid ingången av räkenskapsåret. Därtill kommer outnyttjade redan beviljade bankkrediter på 17,2 MSEK (15,0). Koncernens upplåning har ökat med 36,6 MSEK sedan årets början. Vid förvärvet av Nominette övertogs en fastighet för 35,5 MSEK och övriga tillgångar inklusive kassa för 16,0 MSEK. Dessutom övertogs lån på 16,4 MSEK. UTSIKTER Även om en ökad aktivitet hittills noterats under det fjärde kvartalet finns en osäkerhet om marknadsutvecklingen för den närmaste tiden. Det tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet tillsammans med ytterligare rationaliseringar kommer dock väsentligt att sänka företagets fasta kostnader. Med en efterfrågan på dagens nivå räknar företaget med väsentligt förbättat resultat kommande år. Borås den 8 november 2001 Nilörngruppen AB (publ) Bo Sternbrink, Verkställande direktör Tel 033-700 88 88, Mobiltel 0708-34 24 21, e-mail: bo.sternbrink@nilorn.com ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPENS VERKSAMHET Nilörngruppen designar, tillverkar och marknadsför etiketter och etikettkoncept till mode- och konfektionsindustrin. Nilörngruppen är Europas största etikettillverkare. Koncernen bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland, Schweiz, Belgien, Frankrike, Portugal och Hongkong. Intressebolag finns i Indien. Målsättningen är att vara marknadsledande på de marknader där koncernen är representerad. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01030/bit0002.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/08/20011108BIT01030/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar