Kommuniké från Nivikas årsstämma den 26 januari 2023

Report this content

Nivika Fastigheter AB höll under torsdagen den 26 januari 2023 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till den fullständiga kallelsen till årsstämman och de fullständiga förslagen. Kallelse till årsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.nivika.se.

Fastställande av balans- och resultaträkningar

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för räkenskapsåret 2021/2022.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2021/2022 utan att resultatet disponeras så att i ny räkning balanseras 2 324 452 117 kronor.

Ansvarsfrihet

Stämman beviljade styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för förvaltningen under räkenskapsåret 2021/2022.

Styrelse och revisorer

Stämman nyvalde Helena Nordman-Knutson samt omvalde Elisabeth Norman, Håkan Eriksson, Benny Holmgren, Viktoria Bergman, Santhe Dahl och Thomas Lindster till styrelseledamöter. Till styrelsens ordförande omvaldes Elisabeth Norman.

Stämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB som bolagets revisor.

Stämman beslutade att styrelsearvode för kommande mandatperiod ska utgå med 415 000 kronor (400 000) till styrelsens ordförande och med 200 000 kronor (200 000) vardera till övriga stämmovalda ledamöter som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade, då styrelsen i bolaget avser inrätta ett revisionsutskott, i enlighet med valberedningens förslag, om införande av ersättning för utskottsarbete som för tiden intill slutet av nästa årsstämma ska utgå med 50 000 kronor till ordföranden i revisionsutskottet och 25 000 kronor till var och en av övriga ledamöter i revisionsutskottet som inte är anställda av bolaget.

Stämman beslutade att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Ersättningsrapport

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om godkännande av styrelsens ersättningsrapport över ersättningar enligt 8 kap 53 a § aktiebolagslagen.

Bemyndigande om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om förvärv och/eller överlåtelse av egna aktier, som i det senare fallet får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt.

Förvärv av egna aktier ska ske på Nasdaq Stockholm och får ske så att bolagets innehav av egna aktier sammanlagt uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet om att besluta om förvärv av egna aktier är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur, att möjliggöra överlåtelser av aktier i enlighet med styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier samt att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv.

Överlåtelser av egna aktier får ske antingen på Nasdaq Stockholm eller på annat sätt, med högst det antal aktier som innehas av bolaget vid styrelsens beslut om att överlåta aktierna.

Syftet med bemyndigandet om att överlåta egna aktier samt skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra en förbättring av bolagets kapitalstruktur och att ge styrelsen ett ökat handlingsutrymme i samband med eventuella framtida företagsförvärv genom att underlätta en snabb och kostnadseffektiv finansiering genom att avyttra egna aktier.

Emissionsbemyndigande

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler motsvarande högst tio (10) procent av det totala antalet utestående aktier i bolaget. Nyemission av aktier ska kunna ske med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning eller med föreskrift om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Kristina Karlsson, CFO, telefon 070-614 20 20, e-post: kristina@nivika.se

Om Nivika

Nivika är ett snabbväxande småländskt fastighetsbolag med fokus på långsiktigt ägande, en effektiv nybyggnation samt med en investeringsstrategi som syftar till att vara flexibel och anpassningsbar gentemot fastighetsmarknaden. Bolagets huvudsakliga verksamhet består i att äga, förvalta och utveckla fastigheter. Bolaget bedriver sin verksamhet i framför allt Jönköping, Värnamo, Växjö samt på Västkusten. Per den 30 november 2022 ägde Nivika fastigheter till ett värde om 10 810 Mkr varav 90 procent är förvaltningsfastigheter. Fastighetsportföljen består till 70 procent av kommersiella fastigheter med tyngdpunkt på industri, lager, kontor och samhällsfastigheter och 30 procent av bostadsfastigheter.

Läs gärna mer på www.nivika.se.