Nivika Fastigheter AB (publ) Bokslutskommuniké september 2020 – augusti 2021

Report this content

2021-10-21

September – augusti och fjärde kvartalet (siffror inom parentes avser samma period fg. år)

 • Hyresintäkterna ökade med 26% till 327 Mkr (259),
  fjärde kvartalet ökade hyresintäkterna med 30% till 88 Mkr (68)
 • Driftnettot ökade med 33% till 236 Mkr (178),
  ökningen för fjärde kvartalet uppgick till 38%, 70 Mkr (51)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 91 Mkr (83),
  fjärde kvartalet 32 Mkr (29)
 • Värdeförändring fastigheter uppgick till 378 Mkr (206),
  för fjärde kvartalet 85 Mkr (47)
 • Periodens resultat uppgick till 363 Mkr (237),
  resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 73 Mkr (52)
 • Justerat resultat per aktie 1,99 kr (1,43),
  justerat resultat per aktie kvartal fyra 0,40 kr (0,32)

VD Niclas Bergman kommenterar:

Fjärde kvartalet, juni till augusti, har fortsatt varit förvärvsaktivt och Nivika har förvärvat ett tiotal fastigheter. Från rena bostadsfastigheter, kommersiella lokaler, samhällsfastigheter till markförvärv. I dessa förvärv ingår Racketcentrum som ligger på Elmiaområdet i Jönköping samt industrimark på Nylanda industriområde i Växjö. Fastighetsportföljen ökade under kvartal fyra med ca 600 miljoner kronor till att per sista augusti 2021 ha ett värde på 6,9 miljarder kronor. Detta är i linje med Nivikas reviderade mål om en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet vilket vi har valt att utrycka i målet om att tillväxt i förvaltningsresultat per aktie över tid skall ligga på minst 15 procent.

Nivika har även antagit en utdelningspolicy. Nivikas mål är att skapa värde för sina aktieägare. De närmsta åren görs det bäst genom att återinvestera i verksamheten och utdelningen kan därmed bli låg eller utebli. Långsiktigt har Nivika som mål att dela ut 20-40 procent av förvaltningsresultatet med avdrag för betald skatt.

I juni genomförde Nivika framgångsrikt en riktad nyemission, ”Nivika Vänner”, av aktier serie B, om 300 miljoner kronor. Emissionen möttes av ett starkt intresse och stärker bolaget ytterligare samt utökar ägarbasen med 145 nya investerare, såväl bolag som privatpersoner och medarbetare på Nivika, många av dessa från eller med anknytning till Småland.

Nivika har, som tidigare förmedlats, ambitionen att genomföra en börsintroduktion och förberedelsearbete pågår.

Denna information är sådan information som Nivika Fastigheter AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 oktober kl. 08.30 CET

För ytterligare information kontakta:

Niclas Bergman, verkställande direktör, telefon 070-516 75 22, email: niclas@nivika.se

Kristina Karlsson, CFO & IR, telefon 070-614 20 20, email; kristina@nivika.se 

Nivika är ett småländskt fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar fastigheter för långsiktig förvaltning primärt i Jönköping, Värnamo, Växjö och på Västkusten, vilket är expansiva regioner med stabil hyresmarknad. Den 31 augusti 2021 uppgick fastighetsbeståndet till drygt 429 000 m2 uthyrningsbar yta fördelat på kategorierna Bostäder, Industri/Lager, Kontor, Samhällsfastigheter, Handel och Hotell/Restaurang. Fastighetsvärdet uppgick till drygt 6,9 miljarder kronor. Läs gärna mer på www.nivika.se

Prenumerera

Dokument & länkar